One Province One Product (OPOP)
หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
กลุ่มเจียรไนนิล Back Ornica
118/7 ม.1 บ้านบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
081-4662975
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
12
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
กลุ่มเจียระไนนิลบ้านทุ่งสมอ
32/2 ม.1 บ้านทุ่งสมอ ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
085-2145180
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
1.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
จินดาพิทักษ์
19 ม.2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
081-8294523, 081-7008959
จังหวัด
รายเดียว
10
1.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
จิรภาจิวเวลรี่
15/1 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
083-3572597
จังหวัด
รายเดียว
10
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
นางอาภรณ์ ลือชา
518 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
034-581060, 081-8568730
จังหวัด
รายเดียว
10
0.7000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
เพ็ญสโตร์ จิวเวลรี่
33 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
081-8204127
จังหวัด
รายเดียว
10
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
ร้านน้ำทิพย์ จิวเวลรี
32 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
034-620141
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
20
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
ร้านบัวขาว จิวเวลรี่
215 ม.2 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
089-0252618
จังหวัด
รายเดียว
10
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
รุ้งสะใบ มูลประหัส
72 ม.1 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
089-0882880
จังหวัด
รายเดียว
5
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
วิรัต อยู่อิ่ม
449/2 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
089-5307691
จังหวัด
รายเดียว
7
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
ศูนย์ฝึกอาชีพเจียระไนนิล
284/31 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
034-512144
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
20
1.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
สามารถ ทองเจริญ
6/3 ม.5 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
081-8576231
จังหวัด
รายเดียว
10
0.7000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
สืบสานนิลร้อยเงิน
20/16 ซ.แสงชูโ 4 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
081-7369141
จังหวัด
รายเดียว
6
0.7000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
อนันตพลพลอยกาญจน์
284/34 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
034-512144,0818588833
จังหวัด
รายเดียว
10
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
อมินตรา สุกใส
162/1 ม.9 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
089-5229981, 034-579474
จังหวัด
รายเดียว
5
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล
อำนาจ จิวเวลรี่
459/1 ม.10 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
034-628096, 081-7547646
จังหวัด
รายเดียว
10
0.7000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
 
นางสาวสมศรี แซ่อึ้ง
104/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-6645280, 0-3935-0232
ภูมิภาค
รายเดียว
22
6.2128
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
คุณกมลรัตน์ ประพงษ์เลิศ
ร้านยอดภู 55 เจมส์
081-8207193
ภูมิภาค
รายเดียว
0
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
คุณชนันท์ญาณ์ ยงค์พีระกุล
35/202 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-3746205
ภูมิภาค
รายเดียว
7
0.3000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางขจรวรรณ วารนิช
3-5 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3932-7885, 081-5789670
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางจันทรา มิ่งขวัญ
30/28 ม.7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3934-0166, 081-7616921
ภูมิภาค
รายเดียว
1
1.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางเจตนา ขำเชย
125 ม.1 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9272617
ประเทศ
รายเดียว
20
1.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางดรุณี ลี้ศิริวัฒนกุล
54/6-7 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-1190, 081-8316933, 0-3934-6700
ภูมิภาค
รายเดียว
16
2.6500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางทองคำ วงศ์จินดา
35/1 ม.6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9821941
ภูมิภาค
รายเดียว
30
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางทองสุข ปัทมสุทธิกุล
50/11 ม.1 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
087-1288373
จังหวัด
รายเดียว
0
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางธัญญษร ไชยราช
35/202 ถ.ตรีรัตน์ ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-5771517
ภูมิภาค
รายเดียว
7
15.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางธันยกานต์ ชัยกุล
2/6 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9822097
ภูมิภาค
รายเดียว
3
0.3000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางนงนุช พุ่มประสาท
62/54 ม.3 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-4211991
ภูมิภาค
รายเดียว
2
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางนวลจันทร์ สมเจริญ
15/1 ม.6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3945-0122, 081-8623702
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.1800
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางน้อง บุญมานะ
30/159 ถนนมหาราช ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จงจันทบุรี 22000
039-343372,086-7828481
ประเทศ
รายเดียว
20
1.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางน้อง บุญมานะ
30/159 ม.7 ถ.มหาราช ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-2191, 086-7828481, 0-3932-4402
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.6500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางเนาวรัตน์ สวิงคูณ
3/95 ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-834, 089-0031342, 0-3931-4834
ภูมิภาค
รายเดียว
8
8.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางบุญเรือง ไชยโกฎิ
37/22 ม.7 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-3778942
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.2500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางประภัสสร ศรีโกศัย
29/6-7 ถ.อัญมณี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3932-2360, 081-6878222
ภูมิภาค
รายเดียว
7
0.1200
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางมณิสรา เวสารัชชานนท์
35/202 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3930-1655, 087-3279874
ภูมิภาค
รายเดียว
6
0.3600
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางมุจรินทร์ ถาวรวิริยะนันท์
110/12 ม.11 ซ.มณีจันท์ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9822664
ภูมิภาค
รายเดียว
5
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางรัตนาภรณ์ วิวิธจินดา
88 ถนนศรีจันท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-7625839,039-313977
นานาชาติ
รายเดียว
25
1.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางรัตนาภรณ์ วิวิธจินดา
94-96 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-3977, 081-5910803, 0-3932-8399
ภูมิภาค
รายเดียว
19
0.9300
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางรำไพ คุ้มปลี
151/21 ม.3 ถ.ท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-53991793
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.3000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางวรษา ขุนสนธิ
177 ซ.7 ม.3 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3934-4157, 081-5673024, 0-3930-3100
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางวันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม
27/51 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-3441814, 0-3932-1559
ภูมิภาค
รายเดียว
1
1.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางศรินรัตน์ ขวัญกิจเศรษ
12 ซ.ทวีอุทิศ ต,ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-5747675
ภูมิภาค
รายเดียว
0
0.8400
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางศิริญา แผนพิมาย
22 ถ.ขวาง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3939-1072, 089-8313181, 0-3939-1072
ภูมิภาค
รายเดียว
2
0.4579
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางศิริพร ชัยกิจ
106/3 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
089-7481203, 0-3935-0232
ภูมิภาค
รายเดียว
5
3.7120
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสมจิตร หันจางสิทธิ์
18/9 ม.9 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3941-8309, 089-4078182, 0-3941-8309
ภูมิภาค
รายเดียว
6
0.0900
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวกมลพรรณ อิ่มในบุญ
45/2 ถ.เทศบาลสาย 7 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
081-3717926
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.3000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวกุศลิน ภูมิสวัสดิ์
68 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-3389102
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0700
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวจริยา ตั้งรักษาสัตย์
3/12 ม.4 ถ.จันทนิมิต 14 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
089-1642221
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.1800
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวจารุณี ศรีสุวรรณ์
15/3 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3933-3406, 081-2958953, 0-3933-3674
ภูมิภาค
รายเดียว
2
0.3500
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวญารัตน์ภรสิน บุญมาก
88 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
080-0600610, 0-3931-2844
ภูมิภาค
รายเดียว
12
1.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวณพัฐอร เหลี่ยมสมบูรณ์
104 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-1835, 0-3932-3086
ภูมิภาค
รายเดียว
8
0.6233
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวดวงจันทร์ แก้วใจ
25/61 ม.6 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9840320, 0-3934-0377
ภูมิภาค
รายเดียว
6
2.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวธวัลพร เพ็งพูล
50/594 ม.5 ซ.10C ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-6868286
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวบุศรา ประพงษ์เลิศ
35/120 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-8207193, 0-3934-0424
ภูมิภาค
รายเดียว
3
1.8000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวประภา พรพรรณประภา
ร้านนิชนิมา 41/2-3 ถ.อัญมณี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-3770112
จังหวัด
รายเดียว
0
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวพรรษา ศุภตานนท์
29/10 ม.6 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3934-1779
ภูมิภาค
รายเดียว
2
0.3000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวพูลสุข เพ็ญพรรณศิริ
23-23/1 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-1516, 089-1839937
ภูมิภาค
รายเดียว
5
1.7000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวมุกดา ชีพสมุทร
48/9 ม.4 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3939-1222, 089-9363096
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวแย้มแข วงศ์อามาตย์
24/15 ถ.ญาณวิโรจน์ ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 2200
089-7001896
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาววรรณา เพชรมณีแสง
35/5 ม.1 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-8657278
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.8500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาววันทนีย์ หลิมเจริญ
126/4 ม.4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-3961, 081-4065327
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.8000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวศรีเรือน ผดุงสัตย์
55/4 ม.2 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130
084-8738468
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0900
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวศิริลักษณ์ แจ่มแจ้ง
433/60 ม.11 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3930-2344, 081-8455604
ภูมิภาค
รายเดียว
7
4.2496
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวสมพร ด่านมะณี
45 ถ.ทุ่งดอนแดง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9453914, 0-3931-1591
ภูมิภาค
รายเดียว
7
0.6000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวส่องหล้า อุสา
179/2 ม.9 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-1397759
ภูมิภาค
รายเดียว
5
0.3756
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ มณีกระจ่างแสง
58/23 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-7233486, 0-3945-3343
ภูมิภาค
รายเดียว
5
0.6000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวสุภาพร สุทธิสาร
4/645 ซ.7/3 ม.9 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9404748
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวสุมาลิน เหลี่ยมสมบูรณ์
63/49 ม.9 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3930-1641, 089-4829707, 0-3931-1376
ภูมิภาค
รายเดียว
9
0.6395
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวอรวรรณ ปะวรรณโก
43/1 ม.8 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
084-8922055
ภูมิภาค
รายเดียว
1
10.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสาวอรุณี ศิรินภารัตน์
21/21-22 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-6158969, 0-3934-1599
ภูมิภาค
รายเดียว
11
10.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสุจินดา เหลี่ยมสมบูรณ์
629 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-1376, 084-7788871, 0-3931-1376
ภูมิภาค
รายเดียว
12
0.6233
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสุชีรา จันทร์เจริญ
58/52 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3935-4392, 081-4888348
ภูมิภาค
รายเดียว
9
1.2600
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสุนทร คงสุข
56/55 ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3941-8684, 0-3932-3086
ภูมิภาค
รายเดียว
11
0.6530
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสุภาพร นิยมกิจ
29/1 ถนนศรีจันท์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9490128
จังหวัด
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสุภาพร นิยมกิจ
29/1 ถนนศรีจันท์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9490128
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
30
2.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสุภาพร นิยมกิจ
29/1 ซ.ศรีจันทร์ 7 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3932-2099, 081-9490128, 0-3932-1558
ภูมิภาค
รายเดียว
28
9146600.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางสุวรรณา วัฒนชัย
237 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-2510, 086-5555154
ภูมิภาค
รายเดียว
8
0.6960
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางเสาวลักษณ์ สุวรรณโภคาสาคร
2/6 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3930-2456, 086-3250692, 0-3932-5916
ภูมิภาค
รายเดียว
1
5.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นางอนัญญา เนตรลือชา
8/20 ซ.พระยาตรัง 3 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3932-7604, 086-8287366
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายกฤช แซ่อึ้ง
126 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-0732669
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.8000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายกฤษฎา อัครมณีกุล
303/28 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
089-4779859
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายกีรติกร กองศรี
47 ม.3 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-7766011, 0-3945-1469
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.2500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายจักรินทร์ พลใจรักษ์
50/5 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-0005977
ภูมิภาค
รายเดียว
0
0.9600
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายจีรศักดิ์ เชื้อแก้ว
4 ม.4 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-8618009
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.1000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายชัยวัฒน์ วรมิตร
68 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-5723179, 0-3941-8579
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0800
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายชาตรี บุญมาตย์
28/21 ม.3 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9272617
จังหวัด
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายชาตรี บุญมาตย์
28/21 ม.3 ซ.วัดโค้งสนามเป้า ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9837936
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.2925
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายชายพงษ์ นิยมกิจ
29/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
-
ภูมิภาค
รายเดียว
0
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายชินกฤต เที่ยงธรรม
29/4 ซ.ทวีอุทิศ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9404546
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0700
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายฐิติพันธุ์ แซ่อึ้ง
106/3 ถนนศรีจันท์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
087-7087846
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
30
2.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายณรงฤทธิ์ สิทธิสัมพันธ์
20 ตรอกแจ่มจันทร์ ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-1248, 081-6369933, 0-3932-5307
ภูมิภาค
รายเดียว
5
0.4500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายทรงยศ เสือสกุล
43/77 ม.6 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-3771606
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.3560
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายทองคำ จินดาวงษ์
35/1 ม.6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9821941
ภูมิภาค
รายเดียว
3
0.1850
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายทองสุข ปัทมสุทธิกุล
9849(เลขที่ 4 เดิม) ถ.วิทยา(บ้านลุ่มหัวแหลม) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
087-1288373, 087-6118206
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.2467
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์
17/9 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
089-8317499, 084-7189819, 0-3932-1988
ภูมิภาค
นิติบุคคล
7
20.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายโนรี น้อยอ่อนโพธิ์
ถนนจันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-6090914
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
5
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายโนรี น้อยอ่อนโพธิ์
42 ซ.พระยาตรัง 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-1588458
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0700
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายบัณฑิตย์ พินิจสุขใจ
68 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3932-5714, 081-9423442, 0-3933-2111
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0800
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายประทวน คำวาท
38/38 ม.9 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-4067239
ประเทศ
รายเดียว
20
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายประทวน คำวาท
38/38 ม.9 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-4067239
ภูมิภาค
รายเดียว
13
0.7500
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายประพันธ์ วงรวีวิวัฒน์
100 ซ.ท่าแฉลบ 4 อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-6055670
จังหวัด
รายเดียว
0
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายประพันธ์ วงศ์รวีวิวัฒน์
95/36 ม.9 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3932-2524
ภูมิภาค
รายเดียว
2
0.8000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายประยุทธ์ พานิชพันธ์
199/129 ม.3 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9403078
ภูมิภาค
รายเดียว
0
0.9600
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายประยุทธ พาณิชพันธุ์
199/129 ม.3 ถ.ท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9403078
ภูมิภาค
รายเดียว
3
3.0871
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายประยุทธ อ่อนแสง
376-378 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3932-2454, 081-8618628, 0-3930-1251
ภูมิภาค
รายเดียว
5
7.1667
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายประวิทย์ หุ่นธานี
39/5 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
089-5433931
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.8000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายปรีชา พุทธพงษ์
35/51 ม.6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-9549985
ภูมิภาค
รายเดียว
5
0.1500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายเปี๊ยก สุขสวัสดิ์
3/6 ม.4 ถ.สันติสุข ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-3799, 083-1140952
ภูมิภาค
รายเดียว
3
0.0800
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายพงศ์ฆฤณธัช เหล่าศรีวิจิตร
30/81 ม.7 ซ.คเชนทร์ ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-6369531
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.3000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายพรชัย กิจสวัสดิ์
30/8 ม.3 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
089-7232368
ภูมิภาค
รายเดียว
3
0.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายภูเมธ จรรยารักษ์
43/127 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3930-1189, 083-5544035
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายมานินิต วิวัฒน์กสิกิจ
415/23 ม.14 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
089-6086119
ภูมิภาค
รายเดียว
30
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายวีรศักดิ์ กีรติโภฌานันท์
112 ม.4 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
089-1103338
ภูมิภาค
รายเดียว
6
0.6000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายสิทธาภจ สุขแสวง
95/36 ม.9 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-5771174
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
20
1.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายสิทธาภจ สุขแสวง
95/36 ม.9 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-2771174, 0-3932-8130
ภูมิภาค
รายเดียว
7
0.8500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายเสริมศักดิ์ ศรีชวนะ
2/9 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081-7236078, 0-3932-2892
ภูมิภาค
รายเดียว
9
0.8849
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายแสนคม อนามพงษ์
182 ถ.เทศบาล 2 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
081-4502288
จังหวัด
รายเดียว
0
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายโสภณ องอาจสุนทร
17 มหาราชซอย 1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-5216537
ประเทศ
รายเดียว
15
1.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายโสภณ องอาจสุนทร
17 ซ.มหาราช 1 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
085-9400748
ภูมิภาค
รายเดียว
3
0.2200
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายโสฬส พลอยชาติตระกูล
35/202 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3932-6107, 086-7599483
ภูมิภาค
รายเดียว
1
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
จันทบุรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
นายอุทัย ชนะสิทธิ์
36/24 ศิลาพร ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
086-5747675
จังหวัด
รายเดียว
0
1.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
ฉะเชิงเทรา
มะม่วงและมะม่วงแปรรูป
ผลไม้แปรรูปวรพร
เลขที่ 5 ถ.สุวินทวงศ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
ฉะเชิงเทรา
มะม่วงและมะม่วงแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางคล้า
เลขที่ 56 ม.3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
ฉะเชิงเทรา
มะม่วงและมะม่วงแปรรูป
สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
เลขที่ 765 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ชลบุรี
หมูหยองและผลิตภัณฑ์จากหมูหยอง
นางปริดา แซ่อึ้ง
91/149-151 ม.9 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี
038-283162
จังหวัด
รายเดียว
5
55555.0000
-
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ชลบุรี
หมูหยองและผลิตภัณฑ์จากหมูหยอง
นางวีณา อติกานต์กุล
162/3 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
038-201086
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
3.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ชลบุรี
หมูหยองและผลิตภัณฑ์จากหมูหยอง
นายนิรันดร์ พงศ์อภิรักษ์
31 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
-
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กรุณาเลือกสถานะของผู้ประกอบการ
0
0.0000
-
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
ชัยนาท
ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวาตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
9 ม.10 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
081-4746033/056-475504 E-mail:muankrud@yahoo.com
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
6
2.5000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
ชัยนาท
ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
ชมรมไม้ผลจังหวัดชัยนาท
126 ถ.เทศบาลสัมพันธ์ ม.5 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท
089-5689398
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
13
30.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
ชัยนาท
ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
ชมรมไม้ผลอำเภอมโนรมย์
27/4 ม.1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
056-423561,081-2800282
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
15.5000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ตราด
น้ำมันเหลือง
คุณจารุลักษณ์ นิรันต์พาณิชย์
240/5 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด
08-1949-3389
ภูมิภาค
รายเดียว
5
0.7200
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ตราด
น้ำมันเหลือง
คุณชนิษฐา ปัสนานนท์
5 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
0-39511-935
ภูมิภาค
รายเดียว
16
1.2000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ตราด
น้ำมันเหลือง
คุณชาญชัย สุขทรัพย์
153/3 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
0-3953-2880
ภูมิภาค
รายเดียว
7
288000.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ตราด
น้ำมันเหลือง
คุณณัฐพกรณ์ ฐากุลอภิวัฒน์
164 ม.2 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
08-6559-8384
จังหวัด
รายเดียว
4
0.1200
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ตราด
น้ำมันเหลือง
คุณนรา ไกรวงศ์
260/1 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
08-9040-7120
ภูมิภาค
รายเดียว
9
1.4400
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ตราด
น้ำมันเหลือง
คุณปุณณภา เปรมปรี
359/3 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
08-9098-4145
ภูมิภาค
รายเดียว
3
0.3360
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ตราด
น้ำมันเหลือง
คุณวิไล เพ่งจินดา
12/5 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
0-3951-1283
ภูมิภาค
รายเดียว
5
0.6000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ตราด
น้ำมันเหลือง
คุณสมเกียรติ จันทร์เทวาลิขิต
56 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
08-1985-8942
ภูมิภาค
รายเดียว
16
1.5600
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นครนายก
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OPOP
กลุ่มแกะสลักไม้ไผ่
20/1 ม.3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
037-385038,081-5525118
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นครนายก
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OPOP
กลุ่มผลิตภณฑ์ไม้ไผ่
20 ม.3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
084-3624623
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นครนายก
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OPOP
กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
10/1 ม.11 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
081-1924748
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นครนายก
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OPOP
กลุ่มลายไม้ไผ่
45/1 ม.1 ต.สาริการ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
081-5771789
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นครนายก
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OPOP
กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่
62/1 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
089-7842283
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นครนายก
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OPOP
กลุ่มอาชีพเขามดดำ
243/2 ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
087-1318516
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
   
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
นครปฐม
ขนมเปี๊ยะครูสมทรง
นางสมทรง นาคศรีสังข์
167/55-57 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
0 3439 1376
ประเทศ
รายเดียว
15
1.2000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
นครปฐม
ขนมเปี๊ยะแม่เอย
บริษัท ขนมแม่เอย-เปี๊ยะ แอนด์ พาย(2003) จำกัด
8/3 ม.6 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม
 
นานาชาติ
นิติบุคคล
8
15.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
นครปฐม
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ 100%
หจก.ทรอปิคานา ออยล์
35/9 ม.4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
0 3432 6833-6/0 3432 6837
ประเทศ
นิติบุคคล
5
5.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
นครปฐม
เนื้อสุกรแปรรูป
เนื้อสุกรแปรรูปโรงงานเฮ้งซ้งเฮียง
449/90 ถ.พิพิธปราสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
08 1763 5052 /0 3425 3972
ภูมิภาค
รายเดียว
10
10.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
นครปฐม
ผลิตภัณฑ์สุกรแปรรูป
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสุกร
90 ม.3 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
0-3439-5480/08-6790-8581
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
1.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
นครปฐม
ผลิตภัณฑ์สุกรแปรรูป
เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรคุณภาพจังหวัดนครปฐม
3/2 ม.3 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
0-3428-5235/0-3429-0038/ard2006@hotmail.com
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิตอื่น ๆ
1
0.6000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
นครปฐม
ผลิตภัณฑ์สุกรแปรรูป
น.ส.จุฑารัตน์ สาครสินธุ์
73/13 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
08-1019-5797 / 0-3497-9384
ประเทศ
รายเดียว
10
3.0000
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
นครปฐม
ผลิตภัณฑ์สุกรแปรรูป
ร้านบ้านเทศ
139 ม.3 สี่แยกต้นสำโรง ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
0-3439-5051/0-3439-5289/long_tawee@hotmail.com
ประเทศ
รายเดียว
30
2.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
นครปฐม
ไพรทิพ
วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
034218367,0898818438
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
3.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคกลาง
นครปฐม
มเขือเทศราชินีสด มะเขือเทศราชินีอบแห้ง
วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม
127 ม.5 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
08 6160 1393
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
18000000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
aaa
aaa
aaa
จังหวัด
นิติบุคคล
12
22.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
2 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2583-8343
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.3000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
99/2 ม.1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
08-1989-8229 โทรสาร 0-2584-5094
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.7800
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
นางณภัสสร ธนพรอิสรานนท์
63 ม.1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
08-1867-9522
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.5380
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
นางศรีสุพร เต็มสงสัย
122/114 ม.5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
08-6900-5421/08-9528-7082
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.7200
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
นางสาวทิพมาศ เอี่ยมโหมด
38/1 ม.7 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
08-7976-3229 โทรสาร 0-2809-1907
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
18
1.0500
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
นางสุนีย์ ดิษสง่า
116 ม.1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2584-5043
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.2700
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
นายเชิดศักดิ์ สนธิเดช
101/21 ม.3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
08-0261-1221
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
20
0.9800
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
นายถาวร ใจสว่าง
69 ม.3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
08-6773-6564
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
30
0.8500
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
นายแบงก์ชาติ แก้วชมภู
160/305 ม.5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
08-1628-7588
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
0.9500
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
นายวีรชัย กลัดสำเนียง
53/31 ม.7 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
08-1657-9722/0-2527-3621
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
9
0.9800
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.มหาสวัสดิ์
122/105 ม.5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
08-1315-6757
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
  
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
นนทบุรี
ผ้าห่ม 3 ฤดู
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
70/125 ม.2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
08-1827-8348
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
  
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
กลุ่มบึงน้ำรักษ์สมุนไพร
61/4 ทวีทรัพย์ หมู่ 9 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
 
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
กลุ่มปาริชาติ
55/283 หมู่ 5 ซ.ปาริชาติ11 ถ.บางบัวทองปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
0 2977 0035 / 0 2977 0035
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
กลุ่มสมุนไพรทองทิพย์
144/1 รังสิต -นครนายก ต.ลำผักกูด อธัญบุรี จ.ปทุมธานี
0 2577 1549
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
กลุ่มสมุนไพรธรรมชาติช้างกุญชร
32/20 หมู่ 6 ต.คลอง3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
0 2901 1477 /0 2901 1477
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
กลุ่มสหกรณ์สุมนไพรเดิม
26/1 คลองซอยที่ 7 หมู่ที่ 12 ต.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
-
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
กลุ่มสุมนไพรแปรรูปเมืองปทุม (ต้นพุทธรักษา)
99/8 หมู่ 2 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
081 8671555
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
กลุ่มอาชีพนิชาภา
16 หมู่ 5 บ้านสหกรณ์พัฒนา ถ.คลอง12 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
081 4406172
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
กลุ่มอาชีพสมุนไพรลูกประคบ
66/25 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
โคโค่สตาร์
1/29 ขจรเนติกุล หมู่ 1 เสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
0-2987-4578
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
ชมรมกลุ่มสมุนไพรไทยบ้านลมา
65/3 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
-
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
2
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
ชมรมสุมนไพรพุทธคุณ
61/13 คลอง 6 หมู่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
-
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
ชีวะโก โอสภ
77 หมู่ 4 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
0 2599 4079 / 0 2599 3883
จังหวัด
นิติบุคคล
7
0.0000
ก่อตั้งปี 2544
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
นางรินจง ชาภูวงศ์
643 หมู่ 6 รังสิตนครนายก 64 ถ.รังสิต นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
0 2991 6816
จังหวัด
รายเดียว
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
นางสาวรัชนิศ สุริยันต์
2/644 หมู่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
นายภานุวัตร บุญญิกาวงษ์
36/654 หมู่ที่ 3 เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
0865720895
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
นายสุพล ปิติหานันท์
265/82 ตลาดรังสิต หมู่ 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
น้ำมันมะพร้าวกัญญาภัคร(นางรินดา ปฤชาบุตร)
40/1299 หมู่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
0-2833-9758
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
บริษัท การ์กัว แล็บ จำกัด
733/700 พหลโยธิน 80 พหลโยธิน เขตเทศบาล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
0-2998-9120
ประเทศ
นิติบุคคล
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
บริษัท อาร์ เอส ยู เมดิคัส แคร์ จำกัด
52/347 คลองเปรม หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
-
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
บริษัทภูต้นน้ำ จำกัด
90/186 หมู่ 6 ถ.ฟ้าคราม คลอง2 ต.คูคต ต.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
081 9100420/0 2993 6199
ประเทศ
นิติบุคคล
6
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
ภัทรานิษฐ์ ดิเรกโภค (บัวสปา)
927 ซ.19ข หมู่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
0 2531 7291 /081 9159410
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
0.0000
ยอดขายไม่ถึงล้านบาทต่อปี
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
ภูมิเลิศ (นายพงษ์ศักดิ์ อาภาสกุล)
61/4 ทวีทรัพย์ หมู่ 9 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
0 81 3076939
จังหวัด
รายเดียว
10
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
ร้านหยกทิพย์
27/207 หมู่ 7 ถ.รังสิตนครนายก ต.คลอง6 จ.ปทุมธานี
081 6964372/0 2902 5898
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
0.0000
ก่อตั้ง ปี 2536
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
วิสาหกิจชุมชนพันธุ์ไพรสมุนไพร
39/1437 หมู่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางสิงห์พัฒนา
57/5 หมู่ 8 ซ.สันติภาพ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
0 2958 8676 /081 3450058
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
9
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไบโอเมท
15/22 หมู่ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
-
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
ศศิมา สมุนไพร
99/39 หมู่ 3 ม.ธัญญาพิรมย์ คลอง10 ต.บึงสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
0 2546 2335
ภูมิภาค
รายเดียว
8
0.0000
ก่อตั้งปี 2545
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
หจก.วันดีโอสภ(หมอธนู)
90/13 หมู่ 7 ซ.รัตนะ(คลองหลวง31) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
0 2516 4200/0 2516 3226
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ประจวบคีรีขันธ์
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาเมืองประจวบคีรีขันธ์)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาเมืองประจวบคีรีขันธ์
955 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
081-9426673/0-3254-4351/grandmom@hotmail.com/www.grandmom.com
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ประจวบคีรีขันธ์
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ (บริษัท ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด)
บริษัท ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด
568/1 หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
0-3260-3008/0-3260-3008/tropical_nutrition@yahoo.com/www.cocowel.com
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
ประจวบคีรีขันธ์
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์บ้านแสงอรุณ)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์บ้านแสงอรุณ
171 หมู่ที่ 3 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
081-7704275 / 0-3261-9015
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
กลุ่มเกษตรกรทำนาข้าวตำบลบางพลวง (นางสาวชุ่ม ยะประดิษฐ์ )
เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
081 4348203
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
19
5.5000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
กลุ่มทานทิพย์ (นางทานทิพย์ สังข์ทอง)
23/3 หมู่ 9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
0.7920
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
กลุ่มรองเท้าเสื่อกก (นายประพันธ์ แก้วเขียว)
40/3 หมู่ 8 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
0812695935
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
0.7200
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง (นางไสว สังข์ทอง)
หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0876009406
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
18
1.2000
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
กลุ่มสตรีบ้านคลองหอทอง (นางประไพ สีชั่ง)
63 หมู่ 7 ตำบลบางกระเบา
083018 2918
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.7200
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
กลุ่มหัตถกรรมเสื่อกกแปรรูปคลองสอง (นางจงกล ทวีการ)
11 หมู่ 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0861068285
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
1.2000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางจุฬารัตน์ โกตน
ม.9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
15
0.0660
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางชุติมา วงศ์สุข
เลขที่ 1 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
18
0.0600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางทองคำ สนิญาติ
33 หมู่ 8 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
8
0.0600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางทัศนีย์ เขตร์ดง
หมู่ 9 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง อำเภอ เบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
19
0.0780
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางบุปผา วงษ์ศา
หมู่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
18
0.0600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางปาริชาติ สังข์ทอง
หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
18
0.0600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางเปรม ยะประดิษฐ์
หมู่ที่ 1 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง อำเภอ เบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
19
0.1020
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางพยุง กันภัย
53 หมู่ 9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
19
0.1020
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางมณี ศรีมงคล
18 หมู่ 8 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
8
0.0600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางรัชนี ทวีการ
11/3 หมู่ 8 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
8
0.0600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางรัศมี พลูเพิ่ม
หมู่ที่ 7/ 1 หมู่ 2 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง อำเภอ เบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
19
0.0900
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางรัสมี ศรีมงคล
18 หมู่ 8 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
8
0.0600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางวดี พุ่มนาค
54 หมู่ 5 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
19
0.1440
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางวีณา ยางจ้าน
หมู่ที่ 45/21 หมู่ 9 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง อำเภอ เบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
19
0.0780
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางสมทรง ศรีมงคล
8 หมู่ 7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
8
0.0600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางสมหมาย อิ่มอารมณ์
เลขที่ 8 หมู่ที่9 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง อำเภอ เบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
19
0.0900
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางสาวกุสุมา เขตดง
ม.9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
15
0.0660
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางสาวทองพิน เชื้อนนท์
42/3 หมู่ 8 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
7
0.3600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางสาวนิตย์ ปิ่งสุแสน
เลขที่ 22/2 หมู่ 9 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง อำเภอ เบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
19
0.0900
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางสาวสมศรี โฉมฉิน
ม.9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
15
0.0660
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางสำอางค์ วงศ์คำเสือ
ม.9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
15
0.0600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางสุนีย์ เครือใหญ่
หมู่ที่ 1 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง อำเภอ เบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
19
0.1200
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางอัมพร เม้าทอง
เลขที่ 2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
18
0.0600
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นางอาทร ยะประดิษฐ์
เลขที่ 4/1 หมู่ 9 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง อำเภอ เบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0
จังหวัด
รายเดียว
19
0.0900
ผู้ผลิตรายย่อย
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
กลุ่มมีดอรัญญิก
164/8 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-3535-9952
ประเทศ
รายเดียว
30
0.3000
14030026
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
กลุ่มมีดอรัญญิก วินัย รวยเจริญ
162/3 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-3571-5346
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิตอื่น ๆ
5
0.3000
14030033
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
นางจินตนา ยุพจันทร์
47/4 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-9881-8816 0-6392-0527
ประเทศ
รายเดียว
16
0.0250
14030003
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
นางศรีประทุม แก้วกุดั่น
10/3 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-3535-9350
ประเทศ
รายเดียว
26
0.2000
14030017
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
นางสาลี่ สุดพราหมณ์
57 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-3535-9664
ประเทศ
รายเดียว
31
0.0150
14030011
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
นายแนบ ตรีหิรัญ
20 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
035-359251
ประเทศ
รายเดียว
22
0.0300
14030044
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
นายประยูร สุนทรศิริ
36/2 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-3535-9984
ประเทศ
รายเดียว
13
0.0300
14030010
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
นายปิยะ แก้วกุดั่น
10/1 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-3535-9393
ประเทศ
รายเดียว
11
0.1200
14030005
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
นายพยงค์ ทรัพย์มีชัย
170/3 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
035-715052
ประเทศ
รายเดียว
31
0.5000
14030051
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
นายไพบูลย์ ศรีสุข
42/1 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-3571-5353
นานาชาติ
รายเดียว
14
0.0300
14030018
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
นายสำเริง แช่มโสภา
11/2 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-3535-9663 0-3571-5178 0-4127-6250
ประเทศ
รายเดียว
1
0.0400
14030013
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
นายสุพจน์ ผดุงนึก
188/5 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-3535-9279
ประเทศ
รายเดียว
20
0.1000
14030008
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
บริษัท น.ว. อรัญญิก จำกัด
48/3 หมู่ 5 ต.แม่ลา อ.นครหลวง
0-3535-9657-8
นานาชาติ
นิติบุคคล
18
1.7700
14030007
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
บุญสม ศรีสุข
190/2 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
035-383739
ประเทศ
รายเดียว
18
0.1000
14030006
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
โพธิ์ทองอรัญญิก
44/1 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-1994-3396
นานาชาติ
รายเดียว
8
0.7200
14030016
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
มีดตราสมอ
88 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
035-359046
ประเทศ
รายเดียว
40
0.1500
14030050
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
ส.อรัญญิก
32 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
0-3571-5450
นานาชาติ
รายเดียว
13
0.1000
14030004
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร
อรัญญิกแฮนด์ดราฟท์
51/2 หมู่ 6 ต.พระนอน อ.นครหลวง
0-3573-1992
นานาชาติ
รายเดียว
10
0.5000
14030015
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
เพชรบุรี
ข้าวตังทรงเครื่องสุคันธา
บริษัท สุคันธาไทยสแน็ค จำกัด
228 หมู่ 5 ซอย 9 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง
โทร. (032) 488-311
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กรุณาเลือกสถานะของผู้ประกอบการ
   
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคกลาง
เพชรบุรี
ชุดสปาเกลือบำรุงผิว
อาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
90 หมู่7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทร. 0-8635-5507-9 E-mail : kanghuntong@hotmail.com/www.kanghunt.com
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
2.4000
ไม่มี
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
เพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์หนังปลานิล
บริษัท จีราด้าเลเธอร์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
254/2 หมู่ที่7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3245-0351 โทรสาร 0-3245-0352 E-mail pongsaton_r@xianningthai.com
ประเทศ
นิติบุคคล
3
6000000.0000
 
บริการ
ภาคกลาง
ระยอง
น้ำปลา
กลุ่มแม่บ้าน ต.ชากโดน ม.6 (กลุ่มน้ำปลาบ้านนอก)
10/1 ม.6 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
0 3886 6463
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
1
0.0400
 
บริการ
ภาคกลาง
ระยอง
น้ำปลา
บจ.ตั้งไถ่เชียง
25 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง
0 3894 0344-5/0 3894 0346
นานาชาติ
นิติบุคคล
40
55.0000
 
บริการ
ภาคกลาง
ระยอง
น้ำปลา
บจ.อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง
29 ถ.บางนา-ตราด ม.4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
0 3866 3007-8/0 3866 3009
นานาชาติ
นิติบุคคล
21
185.0000
 
บริการ
ภาคกลาง
ระยอง
น้ำปลา
โรงงานกิจมั่นคง
2/1 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
0 3867 1712/0 3888 4285
ภูมิภาค
รายเดียว
16
0.5000
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
บริการ
ภาคกลาง
ระยอง
น้ำปลา
โรงน้ำปลาตั้งซ่งจั้ว
147/5 ถ.สุขุมวิท ม.16 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
0 3865 5488/0 3864 5422
ภูมิภาค
รายเดียว
18
2.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ราชบุรี
ไชโป้วหวาน
ไชโป้วหวานตราชฎา
49 ม.3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
0 3239 7049 / 0 3230 5227
นานาชาติ
รายเดียว
43
197.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ราชบุรี
ไชโป้วหวาน
ไชโป้วหวานแม่กิมฮวย
10 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
0 3239 7051 / 0 3237 5063
นานาชาติ
รายเดียว
53
144.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ราชบุรี
ไชโป้วหวาน
ไชโป้วหวานแม่ตังกวย
37/1 ม.3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
0 3239 7090
ภูมิภาค
รายเดียว
53
19.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ราชบุรี
ไชโป้วหวาน
ไชโป้วหวานแม่ทองสุข
37 ม.3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
0 3239 7158 / 0 3239 7094
นานาชาติ
รายเดียว
48
48.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ราชบุรี
ไชโป้วหวาน
ไชโป้วหวานแม่บุญส่ง
91 ม.1 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
0 3239 7038
ประเทศ
รายเดียว
43
5.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ราชบุรี
ไชโป้วหวาน
ผักกาดหวานแม่ระเบียบ
9/3 ม.4 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
0 3237 6214
ภูมิภาค
รายเดียว
42
5.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
ราชบุรี
ไชโป๊วหวาน
บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด
182 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
0 3230 0193
ประเทศ
นิติบุคคล
4
28.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
ลพบุรี
น้ำมันรำข้าวอินทรีย์
กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
84 ม.1 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
036-841597,081-4312991
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
5
2400000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
นางคำพันธ์ ตราษี / กลุ่มเครื่องหนังปลากระเบนบางโฉลง
15/99 หมู่ 7 ซอยหมู่บ้านร่มเย็น ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
02-312-7334 , 08-9014-5103
ประเทศ
รายเดียว
15
15000000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
นางฐิติพร พวงเงิน / บริษัทแพนเลเธอร์เทค จำกัด
916 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภิเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
02-703-9520 , 08-6206-0751 / โทรสาร 02-703-9400
นานาชาติ
นิติบุคคล
3
2500000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
นางประหยัด สุวรรณ / ร้านมารวยเลเธอร์
8/465 หมู่ 8 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
02-701-4617 , 08-1956-5395
ประเทศ
รายเดียว
5
1000000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
นางสาวอรุณ หลาบหนองแสง / ร้านเสม็ด เลทเทอร์
8/472 ซอยเทศบาลบางปู 36 ถนนพุทธรักษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
08-7158-8707
ประเทศ
รายเดียว
2
1000000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
นางสุภาพร ชัยญาคุณาพฤกษ์
507 / 400 หมู่บ้านนครชัย ซอย 20 ถนนสาธุประดิษฐ์ 30 ตำบลช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ หรือ 23/11 หมู่ 5 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
02-210-2385-6 , 08-1820-7055
ประเทศ
นิติบุคคล
5
500000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
นายกิตติโชค เมืองใจ / กลุ่มเครื่องหนังปลากระเบนท้ายบ้าน
8/478 หมู่ 8 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
08-6977-9387
ประเทศ
รายเดียว
9
1500000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
นายณัฐนนท์ จินดาพรสุข / ร้านเอ็ม เลเธอร์
28/4 หมู่บ้านเพชรงาม หมู่ 5 ถนนพุทธรักษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
02-347-4120 , 08-1494-4186
ประเทศ
รายเดียว
3
2400000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
นายภากร ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ / กลุ่มบางปูใหม่
340/410 หมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
02-710-9077 , 08-9459-3772 / โทรสาร 02-710-9077
นานาชาติ
รายเดียว
10
15000000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
นายสุธรรม โชคเสถียรวงค์
8 / 351 ซอยเทศบาลบางปู 36 ถนนพุทธรักษา หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภิเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
02-701-4526 , 08-1710-7747
ภูมิภาค
รายเดียว
2
300000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
นายอุทัย คำจันทร์
340/111 หมู่บ้านปัญญานคร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
08-3899-4241
ภูมิภาค
รายเดียว
17
15000000.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวแท้
กลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวตำบลลาดใหญ่
168/12 หมู่ 6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
034-713796
จังหวัด
รายเดียว
10
0.0360
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวแท้
กลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวตำบลแหลมใหญ่
ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง
086-0602241 034-771218
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
2
0.1800
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวแท้
กลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวบ้านคลองเก่า
ต.คลองเขิน อ.เมือง
081-8897621 081-9433630
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
1
1.2780
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวแท้
กลุ่มผู้ทำน้ำตาลมะพร้าวตำบลคลองเขิฯ
98/3 หมู่ 3 ต.คลองเขิน อ.เมือง
086-6084113 034-717851
จังหวัด
รายเดียว
3
1.6200
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวแท้
กลุ่มผู้ทำน้ำตาลมะพร้าวตำบลนางตะเคียน
หมู่ 2 ต.นางตะเคียน อ.เมือง
081-1906113 034-764292
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
0.4500
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวแท้
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง
11 ม.10 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
086-7949798,034-713796
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
0.0440
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวแท้
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
1 หมู่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา
086-7898130
จังหวัด
รายเดียว
14
1.0800
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวแท้
กลุ่มส่งเสริมอาชีพธุรกิจชุมชนบ้านคลองแขก
158/3 หมู่ 9 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา
089-0701232 089-9047289
จังหวัด
รายเดียว
5
1.2780
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
เบญจรงค์
จ.อ.ไพรวัลย์ ม่วงเผือก (ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์ ต.นาดี)
26/1 ต.นาดี อ.เมือง
034-854201, 081-9435-381
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
4800000.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
เบญจรงค์
นางประจวบ รอดดารา (กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาบางโทรัด)
16 ม.6 ต.บางโทรัด อ.เมือง
089-8366-884
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
4500000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
เบญจรงค์
นางศุภนุช สุดยอดดี (กลุ่มเบญจรงค์ ต.ท่าเสา)
77/27-28 ม.1 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน
089-9232-689
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
4000000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
เบญจรงค์
นางสาววันเพ็ญ รุ่งเรือง (วันเพ็ญเบญจรงค์)
50/1 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
086-5009-694
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
3000000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
เบญจรงค์
นางอุไร แตงเอี่ยม (หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี)
32 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
034-473408, 081-8614-626
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
5760000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
เบญจรงค์
นายไชยเชษฐ์ กมลวีระพงศ์ (เครื่องเบญจรงค์)
17/1 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
034-848637, 081-9071-998
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
3000000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
เบญจรงค์
นายวิฑูรย์ เจียวเจริญ (บุราณเบญจรงค์)
70 ม.3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
034-848060, 081-7639-112
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
60000000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
เบญจรงค์
นายสมชาย นุชบุษบา (ร้านบุษบา)
41/8 ม.5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
081-9046-349
จังหวัด
นิติบุคคล
3
2000000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
เบญจรงค์
นายสุประสิทธิ์ โพธิ์สิทธิ์ (นรินทร์เบญจรงค์)
27/1 ม.4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
034-878680, 081-3839-970
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
3000000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระแก้ว
ศิลปะหินทราย
กลุ่มศิลปะหินทราย
19/4 บ้าน กม.2 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
081-6497131 ,037-232371 ,sandstone@hotmail.com
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
เกษมสุขหินอ่อน
เกษมสุขหินอ่อน
๗๒ ม.๒ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
๐๘-๑๓๔๑-๙๖๔๐
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กรุณาเลือกสถานะของผู้ประกอบการ
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
กลุ่มวันทนาหินอ่อน
เลขที่ 124/2 หมู่ที่ 2 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
0-3633-4170
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อน
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
0-3631-5506,08-5063-3511
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนตำบลตลิ่งชัน
เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
08-1780-6239,0-3631-4155
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
เกษมสุขหินอ่อน
เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
0-3631-6996-7,08-1341-9640
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
เจ แอนด์ พี หินอ่อน โดยนางพาขวัญ เขียวชอุ่ม
เลขที่ 149 หมู่ที่ 8 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
0-3633-4062,08-1853-5855,08-1292-0286
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
ชมรมผู้ผลิตภัณฑ์หินอ่อนต.หน้าพระลาน
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอ่อน OTOP เทศบาลตำบลหน้าพระลาน หมู่ที่ 2 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
0-3633-4961,08-7770-5234
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
ณ วิษณุหินอ่อน
เลขที่ 124/2 หมู่ที่ 2 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
0-3633-4170,08-1917-8179
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
ธนาภัณฑ์หินอ่อน โดยนางสมนึก เสือสมพงษ์
เลขที่ 348/8 หมู่ที่ 7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
08-1858-5173
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
นายประจักา สุทธิประภา
เลขที่ 107 หมู่ที่ 9 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
08-1852-4842
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
นายสุทัสน์ วิภาภรณ์พรรณ
เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
08-1994-7008
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
บจก.สระบุรีหัตถกรรมหินอ่อน
เลขที่ 29 หมู่ที่9 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
08-6302-4312
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
ป.การช่าง ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
เลขที่ 49 หมู่ที่ 2 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
08-7668-1355
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
รัสมีสระบุรีหินอ่อน โดยนางรัศมี ทองคำ
เลขที่ 120 หมู่ 8 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
08-9694-7129
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
สระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
รายงานขันติหินอ่อน
เลขที่ 198 หมู่ที่ 8 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
0-87770-5234,08-5662-0849,08-9840-5200
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มผู้ผลิตนางฉวีวรรณ ชัชชวลิตสกุล
201/3 หมู่ 7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
036-581162 /081-6393005
จังหวัด
รายเดียว
8
250000.0000
กุนเชียงปลาสมุนไพร
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดโพธิ์ลังกา (เจ๊ตุ้ย)
473 หมู่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
036-581903 /083-9242741 E-mail : www.mil-mil2005@hotmail.com
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
840000.0000
กุนเชียงปลา / ปลาสวรรค์แผ่น
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดสาธุ
29 หมู่ 13 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
036-543290/ 089-0312990
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
5
76800.0000
ปลาส้มฟัก/กุนเชียงปลา
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิหารขาวสามัคคี
68 หมู่ 2 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
036-540138 /081-9917833
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
29
1300000.0000
กุนเชียงปลา / ข้าวตังหน้าปลา
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มแม่บ้านเกษตรจักรสีห์สามัคคี
18 หมู่ 6 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
036-543050
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
50000.0000
ปลาส้ม/ปลาร้า
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มแม่บ้านฉางปูน
183 หมู่ 3 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
036-537071
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
70000.0000
ปลาส้มฟัก
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มแม่บ้านทองเอน
73 หมู่ 4 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
036-532292/ 087-4005543
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
24
384000.0000
ปลาส้มตัว/ปลาส้มฟัก
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มแม่บ้านแม่ลามหาราชานุสรณ์
14 หมู่ 1 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
087-3287223
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
1080000.0000
กุนเชียงปลา
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มสตรีถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู
45/1 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
036-537385 / 081-7804270
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
720000.0000
ปลาช่อนแดดเดียว / ปลาช่อนแดดเดียวทอดแพ็คสูญกาศ
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มสตรีสหกรณ์โค้งวัดแมว
77/3 หมู่ 3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
081-9471299
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
1300000.0000
ปลาช่อนแดดเดียว / ปลาช่อนแดดเดียวทอดแพ็คสูญกาศ
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
กลุ่มอาชีพปลาแดดเดียวเจ๊อรวรรณ
768/1 หมู่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
089-7442523
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
1584000.0000
ปลาช่อนแดดเดียว / ปลาช่อนแดดเดียวทอดแพ็คสูญกาศ
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
ร้านเกษราเบเกอร์รี่
334 หมู่ 1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
036-598627 / 081-6580312
จังหวัด
รายเดียว
20
3000000.0000
ปลาช่อนแดดเดียว /ไอศครีมปลาช่อน /ทองม้วนปลาช่อน
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำปาทอง
84 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
036-595477/ 083-0267370
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
100000.0000
ปลาส้มตัว
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
สินค้าเกษตรแปรรูป
บริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูดส์ จำกัด (นางสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์)
129 หมู่ 1 ตำบลหนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
08-9922-7813
ประเทศ
นิติบุคคล
20
9600000.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
สินค้าเกษตรแปรรูป
บริษัทตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จำกัด (นายอมรินทร์ เกิดสงกรานต์)
106 หมู่ 7 ตำบลเดิมบางนางบวช อำภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
0-3550-8465
จังหวัด
นิติบุคคล
15
24000000.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
สินค้าเกษตรแปรรูป
บริษัทบัณฑิตพัฒน์-เทค จำกัด (นางวันดี มงคลชาติไทย)
84 หมู่ 8 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
08-1856-7984
จังหวัด
นิติบุคคล
6
3600000.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
สินค้าเกษตรแปรรูป
โรงงานตราสโนเฮาส์โปรดักส์ (คุณศิวพร ชวลิต)
300/3 หมู่ 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
0--3558-1099 / E-mil:anowhousesale@hotmail.com
จังหวัด
รายเดียว
23
24000000.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
สินค้าเกษตรแปรรูป
หจก.อโลเวร่าสุพรรณบุรี (นางฉลวย กระแจะเจิม)
612 หมู่ 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
0-3558-1371
จังหวัด
นิติบุคคล
15
900000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
อ่างทอง
จักสานไม้ไผ่และหวาย
กลุ่มจักสานไม้ไผ่
36 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
081-8534598
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
0.0000
-
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
อ่างทอง
จักสานไม้ไผ่และหวาย
กลุ่มจักสานหวาย
29 ม.7 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
035-640865
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
0
0.0000
-
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
อ่างทอง
จักสานไม้ไผ่และหวาย
กลุ่มแม่บ้าน ม.6 อ่างแก้ว
120 ม.6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
081-5711592
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
0
0.0000
-
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
อ่างทอง
จักสานไม้ไผ่และหวาย
กลุ่มสตรีสหกรณ์ ต.บางเจ้าฉ่า
10 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
035-644473
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
0.0000
-
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
อ่างทอง
จักสานไม้ไผ่และหวาย
กลุ่มสานศิลป์บางเจ้าฉ่า
77 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
089-2437690
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
0.8400
-
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
อ่างทอง
จักสานไม้ไผ่และหวาย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจักสานบ้านตลาดใหม่
65/2 ม. 2 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
081-7705915
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
1.2000
-
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
อ่างทอง
จักสานไม้ไผ่และหวาย
กลุ่มอาชีพจักสาน
43 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
081-9472631
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0000
-
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
อ่างทอง
จักสานไม้ไผ่และหวาย
กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
42/1 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
089-0901167
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
0
0.0000
-
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
อ่างทอง
จักสานไม้ไผ่และหวาย
กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
45 ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
035-644086
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
0.0000
-
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคกลาง
อ่างทอง
จักสานไม้ไผ่และหวาย
กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
57 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
035-644319
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
0
0.0000
-
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่จำกัด
39 ม.1 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
075-618176
ประเทศ
นิติบุคคล
0
30000.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.กระบี่น้ำมันพืช
249/1 ม.2 ซ.ถ้ำเพชร ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
075-681234
ประเทศ
นิติบุคคล
0
1800.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.ตรังแสงตะวัน
80/2 ม.9 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
075-689034
ประเทศ
นิติบุคคล
0
3024.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่
145/ ม.2 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่
075-643198
ประเทศ
นิติบุคคล
0
21600.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.นามหงษ์น้ำมันปาล์ม
ถ.เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่
075-618169-70
ประเทศ
นิติบุคคล
0
15600.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.บีวี กรีนเทค
39 ม.4 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
081-7662056
ประเทศ
นิติบุคคล
0
4800.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.ปาล์มโมริช
82 ถ.เหนือคลอง - เขาพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
075-689276
ประเทศ
นิติบุคคล
0
7200.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.รุ่งเจริญปาล์มออย
31 ม.3 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
075-603840
ประเทศ
นิติบุคคล
0
7200.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.ศรีเจริญปาล์มออย
99 ม.3 ถ.เขาพนม-พระแสง ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
075-689222-3
ประเทศ
นิติบุคคล
0
30000.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.ศรีไสวปาล์ม
127 ม.1 ถ.เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่
075-618277
ประเทศ
นิติบุคคล
0
21600.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.สยามชัยน้ำมันปาล์ม
171/1 ม.1 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
075-624354-5
ประเทศ
นิติบุคคล
0
1800.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.สยามโมเดิร์นปาล์ม
33/4 ม.2 ถ.นาเหนือ-เขาต่อ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
075-612597-8
ประเทศ
นิติบุคคล
0
30000.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.สวนปาล์มสหมิตร
67/1 ม.3 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
081-4769051
ประเทศ
นิติบุคคล
0
7150.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.อันดามันน้ำมันปาล์ม
39 ม.1 ถ.อ่าวลึก-ปลายพระยา ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
075-681773
ประเทศ
นิติบุคคล
0
14400.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บจ.เอเชียนน้ำมันปาล์ม
99 ม.2 ถ.สายโทรเลขเก่า ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
075-681354
ประเทศ
นิติบุคคล
0
24000.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม
258 ม.2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก อ.อ่าวลึกใต้ จ.กระบี่
075-681116-22
นานาชาติ
นิติบุคคล
0
20500.0000
-
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม
592 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
075-611978
นานาชาติ
นิติบุคคล
0
43200.0000
-
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บมจ.ยูนิวานิน้ำมันปาล์ม
142 ม.1 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่
075-618141
ประเทศ
นิติบุคคล
0
21600.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
กระบี่
ปาล์มน้ำมัน
บมจ.อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
98 ม.6 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
075-612494
ประเทศ
นิติบุคคล
0
25000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ชุมพร
ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
8/3 ม.4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
077-655026
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
350000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ชุมพร
ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพ่อตาหินช้าง
256 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
081-8933704
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
95000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ชุมพร
ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านนาโพธิ์
101 ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
077-531773
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
120000.0000
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ชุมพร
ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
กลุ่มแม่บ้านท่ามะปริง
13 ม.3 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
077-541897
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
350000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ชุมพร
ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
กลุ่มแม่บ้านนาสักสามัคคี
54 ม.4 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
077-520938
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
25000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ชุมพร
ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน
256 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
081-8933704
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
35000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ชุมพร
ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
นางกอบกุล แย้มงาม
59 ม.8 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
081-3268352
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
0
50000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ชุมพร
ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
บ้านทุเรียนชายน้อย
19 ม.4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
087-8875720
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
550000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ชุมพร
ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
ร้านน้องพิม
68 ม.2 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
077-544622
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
120000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ชุมพร
ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
ไร่หอมทอง 2005
42/2 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
077-541114
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
130000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ตรัง
หมูย่างเมืองตรัง
นางมาลี สถาพรจิตรกุล (หมูย่างเจ๊มาลี - โกชัย)
4 ถ.เพชรเกษม หมู่ 3 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
081-3968017
จังหวัด
รายเดียว
18
3.5000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ตรัง
หมูย่างเมืองตรัง
นายดำรงศักดิ์ จันทร์ประทีป (หมูย่างบ้านน้ำพราย)
81 ถ.เพชรเกษม หมู่ 3 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
086-7411802
จังหวัด
รายเดียว
16
2.7000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ตรัง
หมูย่างเมืองตรัง
นายทวีศักดิ์ ไทรงาม (หมูย่างโกแก่)
462 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
081-9795614
ภูมิภาค
รายเดียว
18
3.7000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ตรัง
หมูย่างเมืองตรัง
นายประเสริฐ น้ำผุด (ตรังหมูย่าง)
201/5 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
081-3678238
จังหวัด
รายเดียว
12
4.5000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ตรัง
หมูย่างเมืองตรัง
นายสมพล ยิ้วเหี้ยง (หมูย่างโกยิ้ว)
231/8 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
075-222490
จังหวัด
รายเดียว
15
1.8000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
กลุ่มสมุนไพรคีรีวง
196/5 ม.9 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
081-9683851
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
7.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
กลุ่มสมุนไพรน้องหญิง
79/3 ม.16 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
086-2779326
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กรุณาเลือกสถานะของผู้ประกอบการ
   
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
กลุ่มสรวีย์กาญจน์
126/6 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
081-7873026
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
3.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยชุมชนบางจาก
14/1 หมูที่ 3 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
075-399249
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
กลุ่มอนุรักษ์และปลูกสมุนไพรถ้ำใหญ่
129 หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
075-773006
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน องค์การสวนยางนาบอน
79/3 ม.16 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
086-2779326
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
1.5000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
นายสงวน เชาว์แก้ว
192 เขตเทศบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
086-2830833
ประเทศ
รายเดียว
2
  
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
บริษัท ศิริสมุนไพร จำกัด
394 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
0-7532-2769
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
2
  
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
บ้านกรรณิการ์สมุนไพร
420/4 ม.12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
089-7254963
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
2
1.0000
ยังไม่ขึ้นทะเบียน OTOP เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการใหม่ กำลังขยายตลาด
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
พิสณห์สมุนไพร
129/1 ม.5 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
089-2928273
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
2
  
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
ว่านพฤกษาสมุนไพร
42/3 ซ.แสงพัฒนา ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
0-7534-2203
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กรุณาเลือกสถานะของผู้ประกอบการ
   
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
วิสาหกิจชุมชนเนเชรัลเฮลธ์
170/2 ม.1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
081-9563439
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
2.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
สมสินสมุนไพร
137 ม.6 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
081-2735575
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กรุณาเลือกสถานะของผู้ประกอบการ
   
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
หจก.เซนเทนลา
51 ม.5 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
0-7539-9810
นานาชาติ
นิติบุคคล
10
100.0000
ผลิตสินค้าในเครื่องหมาย "เซนเทลลา" และรับจ้างผลิตให้ผู้ประกอบการอื่น
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
หจก.มิสเตอร์มังคุด
196/5 ขุนคีรี ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
0-7553-3126
ประเทศ
นิติบุคคล
4
10.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สมุนไพรเวชสำอางและสบู่เปลือกมังคุด
อมรเวชสมุนไพร
42/2 ซ.แสงพัฒนา ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
0-7532-2811
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
2
  
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
นราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทอง
Discovery Home / นายอรุณ ดารามั่น
374 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
081-541327
นานาชาติ
รายเดียว
8
0.3000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
นราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทอง
Goalden Leaf Garden
43/2 ถ.เจริญพงศ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
073-522070 087-3908632
จังหวัด
รายเดียว
8
0.1400
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
นราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทอง
ดาฮุนมัส ใบไม้สีทอง/นางสาวสุพรรณี ทะปัญญา
432 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธวาส
084-6337530
จังหวัด
รายเดียว
8
0.7000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
นราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทอง
นานา ของฝาก
226/7 ม.11 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
084-6917806
จังหวัด
รายเดียว
2
0.5000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
นราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทอง
บ้านกรอบรูป (Flame House) / นายอับดุลมาลิก เจะดีรอกี
343 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
073-521787 089-8882127
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิตอื่น ๆ
5
1.2000
เคยอบรมค่ายการตลาดฯ (Marketing Camp)
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
นราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทอง
ผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทองฯ/นางสมสวาสดิ์ ดารามั่น
79 ม.10 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
089-2983402 073-513581 Fax. 073-513581
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิตอื่น ๆ
7
1.6000
เคยอบรมค่ายการตลาดฯ (Marleting camp)
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
นราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทอง
รักษ์บางนรา/นายประจบ เสาร์ศรีอ่อน
59/1-2 ถ.วรความพิพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
073-521929 086-7290218
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิตอื่น ๆ
4
0.2000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
นราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทอง
เศษไม้่
104/1 ถ.วิจิตรไชยบูรณ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
084-3006152
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิตอื่น ๆ
5
0.1400
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
MAJU
102/2 ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
089-7360558
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
14
457250.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
กำปง กำปง
49/1 ม.3 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
080-7084787
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
1
210000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
เครื่องแต่งกายมุสลิมบางเขา
27 ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
082-2697992
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
850000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
เครื่องแต่งมุสลิมเยาวชนรุ่งอรุณ
22/3 ม.3 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
089-6530441
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
360000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
ตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
3/3 ม.2 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
089-9741814
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
649630.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
ตานีบาติก
181/63 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
081-8039796
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
12
300000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
ทุ่งพลาบาติก
125/2 ม.5 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
086-2993305
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
720000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
บางเก่าบาติก
95 ม.5 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
089-9777765
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
12
560000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
บาติก เดอ นารา
59/1 ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
080-5417475
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
14
159000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
บาราโหมบาติก
26 ม.7 ต.พเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
084-3069289
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
1200000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
ปักผ้าคลุมผมลางา
1/2 ม.2 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี
089-2977632
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
21
662500.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
ปักผ้าคลุมผมโลทู
60/3 ม.6 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
084-7494842
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
6630150.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
ปักผ้าคลุมผมสตรี
107/3 ม.3 ต.คลองมานิง จ.ปัตตานี
089-9769502
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
850000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
ปาเต๊ะ@ปตานี
1/1 ถ.สุวรรณมงคล ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
081-7386798
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
220000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
ผลิตภัณฑ์ผ้าตีฮา
69 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
081-0965686
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
1
380000.0000
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
มูฮัมบะห์
90/8 ม.1 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
089-6531063
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
430000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
แม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าราบ
27/10 ม.1 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
086-2856494
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
460000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
เย็บหมวกกะปิเยาะ บางเขา
2/1 ม.2 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
086-9668941
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
22
3727500.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
รายาบาติก
75/2 ม.4 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
089-9787940
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
12
690200.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ปัตตานี
ผ้าและแฟชั่น
สตรปักผ้าคลุมผมบ้านตือเบาะ
26 ม.7 ต.พิเทน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
087-2880907
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
256000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางขวัญใจ แสงไทย
72/9 บ้านปริง ม.4 ถ.บายพาส ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา
081-5375370
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
0.6000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางชนิดา ก่อสุข
2/3 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
084-1830239, 083-1815188
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
0.7200
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางชนิดา ทองพัฒน์
35/5 ม.2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
081-7476911, 081-8921159
จังหวัด
รายเดียว
8
0.6000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางนงเยาว์ แสนสุข
10 ม.5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
081-7876895, 076-444185
จังหวัด
รายเดียว
8
0.5000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางเบญจวรรณ แช่ทอง
33/4 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
089-2895119, 076-444413
จังหวัด
รายเดียว
8
0.6000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางปิยาลักษณ์ ตันติพิสิษฐ์
8/1 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
081-7979491, 076-444062
จังหวัด
รายเดียว
12
0.9600
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางพนิดา สิงขร
24/1 ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
089-9700861, 076-444058
จังหวัด
รายเดียว
8
1.2000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางวารุณี สงวนนาม
40/1 ม.5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
081-3263011
จังหวัด
รายเดียว
7
2.4000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางศุภผล กลิ่นเกล้า
16 ม.2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
089-1967571, 089-8752421
จังหวัด
รายเดียว
8
0.6000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางสุภา ตันไทย
15/7-9 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
076-444148, 081-8941525
จังหวัด
รายเดียว
8
1.5000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นางสุมิตร ศุภผล
8/4 ม.4 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
076-444075, 081-2718397
จังหวัด
รายเดียว
12
0.8400
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พังงา
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ
นายสุรัตน์ ฟองละแอ
12 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา
089-8661033
จังหวัด
รายเดียว
7
0.7000
 
NO IDENTIFY
ภาคใต้
พัทลุง
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
ร้านธรรมชาติไรซ์
363 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160
0-7469-5622,08-9737-5847
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พัทลุง
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
ร้านธรรมชาติไรซ์
363 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160
0-7469-5622,08-9737-5847
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พัทลุง
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
วิสาหกิจชุนชนบ้านเขากลาง
47 ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
0-7469-3393,08-7286-6446
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
NO IDENTIFY
ภาคใต้
พัทลุง
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
วิสาหกิจชุนชนบ้านเขากลาง
47 ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
0-7469-3393,08-7286-6446
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
พัทลุง
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด
209 ม.6 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
0-7469-9649,08-1098-9686
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
NO IDENTIFY
ภาคใต้
พัทลุง
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด
209 ม.6 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
0-7469-9649,08-1098-9686
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
บริการ
ภาคใต้
ภูเก็ต
stream/ทำสปา นวดแผนไทย แผนโบราณ ทรีทเม้นท์ อบตัว ขัดตัว อบไอน้ำ
บริษัทเดอะรอยัลสปา แอนด์เฮลธคลับ จำกัด
367/63-64 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
T.-076-236663 F.076-236056
ประเทศ
นิติบุคคล
8
3.0000
 
บริการ
ภาคใต้
ภูเก็ต
stream/ทำสปา นวดแผนไทย แผนโบราณ ทรีทเม้นท์ อบตัว ขัดตัว อบไอน้ำ
หสม.ธารธาราสปา
58/11 ม.6 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมิอง จ.ภูเก็ต
T.076-521746-7/F.076-367317
ประเทศ
นิติบุคคล
8
2.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
ภูเก็ต
stream/ทำสปา นวดแผนไทย แผนโบราณ ทรีทเม้นท์ อบตัว ขัดตัว อบไอน้ำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทนาน (เฌอเอมสปา วิลเลจ)
16/1 ม.5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
T.076-249676/F.076.249676
ประเทศ
นิติบุคคล
4
3.0000
 
บริการ
ภาคใต้
ภูเก็ต
SUKKO TREATMENTS /Salon A La Carte/spa
บริษัทสุโขสปา จำกัด
5/10 ม.3 ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
T.076-263222 F.076-367317
ประเทศ
นิติบุคคล
3
4.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคใต้
ภูเก็ต
ทำสปา /นวดแผนไทย/ แผนโบราณ/ ทรีทเม้นท์/ อบตัว/ ขัดตัว/ อบไอน้ำ
บริษัท บ้านธรรมชาติไทยสปา จำกัด
222 ถ.ราษฎร์อุทิศ200ปี ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
T.076-294409/ F.076-292298
ประเทศ
นิติบุคคล
6
1.5000
 
บริการ
ภาคใต้
ภูเก็ต
นวดกดจุด/นวดฝ่าเท้า/ทรีทเม้นท์ร่างกาย/ขัดตัว/นวดอโรม่า
บริษัท ภูเก็ตรีสอร์ทเมเนจเม้นต์จำกัด (หัตถการ สปา)
258/12 ม.5 ถ.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
T.076-271650 F.076-271656
ประเทศ
นิติบุคคล
1
1.0000
 
บริการ
ภาคใต้
ภูเก็ต
นวดแผนไทย/นวดฝ่าเท้า/นวดกดจุด/นวดอโรม่า/ทรีทเม้นท์ร่างกาย/ขัดตัว
บริษัท บอดี้มายด์ จำกัด
558/7 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
T.076-398274/F076-398272
ประเทศ
นิติบุคคล
5
1.2500
 
บริการ
ภาคใต้
ภูเก็ต
นวดแผนไทย/นวดฝ่าเท้า/นวดกดจุด/นวดอโรม่า/ทรีทเม้นท์ร่างกาย/ขัดตัว/
หสม.พันวา การ์เดนท์ แอนด์สปา
39/3 ม.6 ถ.อ่าวยน-บ่อแร่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
T.076-200484 F.076-620584
ประเทศ
รายเดียว
6
2.0000
 
บริการ
ภาคใต้
ภูเก็ต
นวดแผนไทย/นวดฝ่าเท้า/นวดอโรม่า/ทรีทเม้นท์ร่างกาย/ขัดตัว/
บริษัท หม่อมตรีวิลล่า รอแยลกรุ๊ป จำกัด
12 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
T.076-333572/F.076333001
ประเทศ
นิติบุคคล
4
1.5000
 
บริการ
ภาคใต้
ภูเก็ต
นวดหน้า/นวดหน้า/สปา
บริษัท เรนทรีสปา จำกัด
1 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
T.076-232054
ประเทศ
นิติบุคคล
3
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
ยะลา
ผ้าคลุมผม
กลุ่มศรีปุตรี
43-45 ถนนระนอง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทร./โทรสาร 073-240990
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ระนอง
กาแฟสด กาแฟโบราณ
กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมารีย์
158/41 หมู่ 5 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง
086-2836894
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.1800
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ระนอง
กาแฟสด กาแฟโบราณ
กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมารีย์
158/41 หมู่ 5 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
086-2836894
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.1800
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ระนอง
กาแฟสด กาแฟโบราณ
กลุ่มระนองกาแฟ(โครงการพัฒนากาแฟตำบลลำเลียง)
29 ม.1 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี
081-8187073
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.9600
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ระนอง
กาแฟสด กาแฟโบราณ
กลุ่มระนองกาแฟ(โครงการพัฒนากาแฟตำบลลำเลียง)
29 หมู่ 1 ตำบล ลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
081-8187073
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.9600
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ระนอง
กาแฟสด กาแฟโบราณ กาแฟ ทรีอินวัน
กลุ่มเกษตรกรทำสวนจ.ป.ร.
17 หมู่ 5 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
081-7011856
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
21
1.4400
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ระนอง
กาแฟสด กาแฟโบราณ กาแฟ ทรีอินวัน
กลุ่มเกษตรกรทำสวนจปร.
17 หมู่ 5 ตำบล จปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
081-7011856
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
21
1.4400
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ระนอง
น้ำดื่มจากน้ำแร่
นายชนิตร์นันท์ กิจสวัสดิ์ (บจ.น้ำแร่เมืองนอง)
89/2 ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
081-8922396
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
1.5000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
ระนอง
น้ำดื่มจากน้ำแร่
บจ.ราน่าน้ำแร่(ประเทศไทย)
18/4 หมู่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
089-6998589
นานาชาติ
นิติบุคคล
21
3.6000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคใต้
ระนอง
สเปร์ฉีดหน้าน้ำแร่
บริษัท ฉมามาศ จำกัด/ชมรมชีวิต 200%
96 หมู่ 3 ตำบล หาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
077-822182
นานาชาติ
นิติบุคคล
20
3.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สงขลา
ผ้าทอเกาะยอ
กลุ่มผ้าทอเกาะยอ (ร่มไทร)
53 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
074-321698, 089-6589529
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.4000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สงขลา
ผ้าทอเกาะยอ
กลุ่มผ้าฝ้ายยกดอกทอมือ
62/2 ม.3 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
081-4066109
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.4500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สงขลา
ผ้าทอเกาะยอ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะยอ
5 ม.3 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
074-450252
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
0.5500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สงขลา
ผ้าทอเกาะยอ
ผ้าทอมือเกาะยอ (ราชวัตถ์)
38 ม.3 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
074-450129, 086-2917853
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.6000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ สตรี และเด็กอ่อน
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ สตรี และเด็กอ่อน
131 ม.4 บ้านไทรงาม ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล
0896571885
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
500000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
กลุ่มปักจักรบ้านควนโต๊ะเหลง
กลุ่มปักจักรบ้านควนโต๊ะเหลง
5 ม.5 บ้านควนโต๊ะเหลง อ.ควนโดน จ.สตูล
0862977337
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
200000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
กลุ่มปักจักรบ้านควนไสน
กลุ่มปักจักรบ้านควนไสน
338 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
0898766288
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
7
360000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
กลุ่มปักจักรบ้านควนใหญ่
กลุ่มปักจักรบ้านควนใหญ่
658 ม.4 บ้านควนใหญ่ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
0869619161
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
8
200000.0000
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
กลุ่มปากน้ำตัดเย็บ
กลุ่มปากน้ำตัดเย็บ
118 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
074783517
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
7
300000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
กลุ่มแปรรูปผ้าปาเต๊ะละงู
กลุ่มแปรรูปผ้าปาเต๊ะละงู
354 ม.6 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
0805448216
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
8
300000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม
167 ม.2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
0846336619
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
500000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
กลุ่มอาชีพสตรีหมวกกะเปี๊ยะทุ่งพญา
กลุ่มอาชีพสตรีหมวกกะเปี๊ยะทุ่งพญา
188 บ้านทุ่งพญา ม.14 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
0815429325
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
400000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
เครื่องแต่งกายมุสลิม (แชมพูจากเถาสะบ้า)
เครื่องแต่งกายมุสลิม (แชมพูจากเถาสะบ้า)
ม.7 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
0897377986
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
5
150000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
197 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
0895949434
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
700000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม
244 ม.1 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
0817280106
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
600000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
ผ้าคลุมศีรษะ , หมวกกะเปี๊ยะ , ชุดเครื่องนอน
กลุ่มตัดเย็บและปักบ้านตำมะลังใต้
19 ม.3 บ้านตำมะลังใต้ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล
0815421152
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
9
500000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
ผ้าบาติก
กลุ่มควนขันบาติก
181 ม.4 บ้านไทรงาม ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล
0847138476
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
12
200000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
ร้านสีสันบาติก
ร้านสีสันบาติก
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
0869637941
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
7
900000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
สตูล
โรตี-ชาชัก (กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง)
กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
79 ถ.ตำมะหงงอุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
0813282348
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
สตูล
โรตีแช่แข็ง (กลุ่มรวมใจพัฒนา)
กลุ่มรวมใจพัฒนา
16 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
0895974300
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคใต้
สตูล
โรตียาลอ (กลุ่มเตอร์บิลัง)
กลุ่มเตอร์บิลัง
254 หมู่ที่ 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
0812774857
จังหวัด
รายเดียว
22
22.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคใต้
สตูล
เสื้อผ้าบาติก
ปันหยาบาติก
90 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
0810934222
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
360000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด
กลุ่มกระจูดวัดปัฎนารามท่าเรือใต้
49/2 บ้านท่าเรือใต้ ม.3 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
089-6502712 / 077-351200
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0800
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด
กลุ่มจักสานกระจูด
31/1 บ้านห้วยลึก ม.6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
081-8924677 / 077294008
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
10.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด
กลุ่มจักสานกระจูดบ้านท่าสะท้อน
39/2 บ้านท่าสะท้อน ม.3 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
077-294147 / 081-4761078
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
9
0.5000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
กลุ่มสหกรณ์หินอ่อนพรานกระต่าย (นางรัชนี ลีสวัสดิ์)
558/2 ม.2 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761296
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
7
1800000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนตำบลพรานกระต่าย
95/1 ม.12 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 730275
จังหวัด
รายเดียว
13
500000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน
24/2-3 ม.3 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761010
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
17
2500000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนสหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย
3 ม.5 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761089
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
8
783000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
บริษัท กำแพงเพชรหินอ่อน จำกัด (นายสุพจน์ พรมฉิม)
125/1 ม.9 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761496, 084 6245625
จังหวัด
นิติบุคคล
18
5000000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
บริษัท ซี พี เอส พรานกระต่ายจำกัด
ม.10 บ้านหนองทอง ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761296
จังหวัด
รายเดียว
15
4950000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
บริษัท สว่างหินอ่อน จำกัด
14/4 ม.9 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
 
จังหวัด
นิติบุคคล
41
3600000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานกำแพงเพชรหัตถกรรมหินอ่อน (นายสุภาพ วินิจฉัยภาค)
6/2 ม.3 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761338
จังหวัด
รายเดียว
6
515000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานณัฐวัฒน์สถิตยัง (นายรังศรี สถิตยัง)
368/1 ม.10ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
 
จังหวัด
รายเดียว
7
839000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานณัฐวัฒน์สถิตวารี (นายรังศรี สถิตยัง)
น.ส.3 เลขที่ 303/430 ม.5 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
 
จังหวัด
รายเดียว
8
2745000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานธเนศศิลาแลง (นายธเนศ อัศวสุธีรกุล)
ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
 
จังหวัด
รายเดียว
8
2100000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานนิพนธ์หัตถกรรมหินอ่อน (นายนิพนธ์ คำบรรลือ)
10/5 ม.5 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761317
จังหวัด
รายเดียว
12
745000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานบุญธรรมถาวร (นายบุญธรรม ถาวร)
161/2 ม.2 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 730275
จังหวัด
รายเดียว
11
2193000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานพรมหัตถกรรมหินอ่อน (นายพรม ขอนทอง)
372/2 ม.10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761317
จังหวัด
รายเดียว
11
632000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานพลอย (นางก้อนแก้ว พลอาจ)
9/9 ม.5 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761265
ประเทศ
รายเดียว
16
5000000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานพะยม มหึมา (นายพะยม มหึมา)
53/1 ม.8 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761567
จังหวัด
รายเดียว
7
550000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานพัฒนรัฐหัตถกรรมหินอ่อน (นายไพศรี บดีรัฐ)
11 ม.5 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
 
จังหวัด
รายเดียว
7
615000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานมงคลศิลาแลง (นายบุญส่ง โสโน)
53 ม.6 บ้านบ่อฟ้า ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
081 7347030
จังหวัด
รายเดียว
12
900000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานมงคลหินอ่อน (นายมงคล เพชรเภรี)
9 ม.5 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 730109, 081 8880687
จังหวัด
รายเดียว
16
1000000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานรวยเลิศแก้วหัตถกรรมหินอ่อน (นายบุญเลิศ เขียวแก้ว)
368/4 ม.10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761608
จังหวัด
รายเดียว
11
528000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานวิชิตหินอ่อน (นายวิชิต เอี้ยงปาน)
113 ม.10 ถ.ราษฎรบำรุง ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
086 5926982
จังหวัด
รายเดียว
17
1350000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานวุฒิ อนุสนธ์ (นายวุฒิ อนุสรธ์)
9/1 ม.3 บ้านเขาแก้ว ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 730099, 081 9539566
จังหวัด
รายเดียว
5
3100000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานสถิตหินอ่อน(นายรอด เอี่ยงปาน)
399/2 ม.10 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761342
จังหวัด
รายเดียว
17
535000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานสนอง จันแดง (นายสนอง จันแดง)
380 ม.10 บ้านพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 730371
จังหวัด
รายเดียว
12
3407500.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานสานทองหินอ่อน (นายวันทัช พลอาจ)
398/3 ม.10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761339
จังหวัด
รายเดียว
15
1460000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานสุเทพ เอี้ยงปาน (นายสุเทพ เอี้ยงปาน)
15/1 ม.9 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
 
จังหวัด
รายเดียว
15
646500.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานหัตถกรรมหินอ่อนปาจรีย์ (นายจำรัส อุดมสุข)
33/12 ม.5 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
055 761470, 083 6207546
จังหวัด
รายเดียว
10
580000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์หินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย
โรงงานอรุณีหินอ่อน (นางมะริกา นิ่มวัฒน์)
ม.6 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
 
จังหวัด
รายเดียว
10
1650000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ชาโกล์ดราก้อน
เลขที่ 591 หมู่ 1ต. แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
053-765009 084-8060318 084-8060318
นานาชาติ
รายเดียว
5
6.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ชาโชคจำเริญ
5 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
053-765114-9
นานาชาติ
นิติบุคคล
8
60.0000
-
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ชาไทยดอยธรรม
เลขที่ 123 หมู่ 5 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
053-600686 081-8824243 053-600686 Doidammatea@yahoo.com
ประเทศ
รายเดียว
16
7.2000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ชาธิดาดอย (กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายใบชาบ้านพญาไพรลิทู่)
เลขที่ 130 หมู่ 4 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
053-653069 089-7009772 053-653069
ประเทศ
รายเดียว
0
12.0000
ไม่ทราบแน่ชัดจำนวนปีของการดำเนินธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ชานายพลต้วน
58 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
T.053-765478 M.085-0413959 F.053-765478
ภูมิภาค
รายเดียว
0
1.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด
เลขที่ 97 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต. ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
053-771563 089-7008438 053-956109
นานาชาติ
นิติบุคคล
13
36.0000
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
บริษัท วังพุดตาล จำกัด
เลขที่ 7/7 หมู่ 12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
053-765094 081- 8816512 053-756140
นานาชาติ
นิติบุคคล
6
14.5000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ใบชาจรรยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
053-632039 081-9921498 053-632039
ประเทศ
รายเดียว
16
4.3200
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ใบชามิ่งดี ชาตรานางแล
ลขที่ 15 หมู่ 20 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
053-760150 081- 1695002 053-760152
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
22
6.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ร้านชาซิงหลง
500/1 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย
T.053-765331 M.089-6339221 F.053-765331
ภูมิภาค
รายเดียว
0
0.3500
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ร้านชาเย่าซิง
18/7 หมู่ 12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
T.053-765106 M.089-2666512
ภูมิภาค
รายเดียว
0
0.3600
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ร้านชาหงษ์ฝู่
13/3 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
T.053-765479 M.081-5305362 F.053-765204
ภูมิภาค
รายเดียว
0
0.3600
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
ร้านชาหลิน
43/2 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
T.053-765330 M.086-9100431 F.053-765330
ภูมิภาค
รายเดียว
0
0.4000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
โรงงานชาเหยงหงษ์
8/1 หมู่ 12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
T.053-765428 M.081-8827201 F.053-765428
ภูมิภาค
รายเดียว
0
0.4000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
โรงงานใบชาสยาม
เลขที่ 170 หมู่ 8 ถ.เชียงใหม่ – เชียงราย ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
053-789313 089-8517265 053-789398 Siamteafactory@cha-thai.com
นานาชาติ
นิติบุคคล
19
48.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
เชียงราย
ผลิตภัณฑ์ชา
หจก.สุวิรุฬห์ ชาไทย
เลขที่ 126 หมู่ 5 ต. ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
053-712007 081- 8839948 053-752864 info@thaiteosuwirun.com
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
นิติบุคคล
10
30.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ผ้า
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าภูดาว
40 ม.4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
08-1111-4213 / 053-834104 / reandeer3003@hotmail.com
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ผ้า
กลุ่มออกแบบตัดเย็บเคหะสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านท่ากว้าง
93 ม.3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
08-6428-0268 / 053-428885 / yanoshop@hotmail.com
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ผ้า
พี พี วูพเวนเดอร์
205 ม. 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
08-6673-4367 / 053-867175 / ypatthakarn@hotmail.com
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ผ้า
ร้านดรุณีผ้าฝ้าย
278-280 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
08-1992-0657 / 053-251480 / jackcotton2504@yahoo.com
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ผ้า
ร้านต้นฝ้าย
3 ม. 1 ซ.1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
08-1902-8963 / 053-384138 / narittonfai@hotmail.com
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ผ้า
หจก. สมบูรณ์ อินเตอร์เทรด
168/1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
08-6654-3331 / 053-249464 / chomsuda_s@hotmail.com
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ผ้า
หสน. ฟืมฝ้าย บิสสิเนส
8 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
08-9758-2422 / 053-341325 / fheumfai_cotton@hotmail.com
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ผ้า
หสม. ก๋ำปอ
153 ม.4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
08-9191-5001 / 053-492427
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
ตาก
กาแฟดอยมูเซอ
กลุ่มผู้ผลิตกาแฟดอยมูเชอ
17 หมู่ 8 ตำบลแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63000
0895876850
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.3600
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
ขนมโมจิบิ๊กบอส
96/34-36 ม.10 ถ.สายเอเซีย ต.นครสวรรค์ตก
0-5622-1417
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
จันทร์สุวรรณโมจิ
314-4-7 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
0-5622-1925/0-5631-1487
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
นายกิตติพงษ์ พฤกษ์พิทักษ์
72/9 ม.21 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
0-5689-3218
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
นายสุลักษณ์ เหมือนเตย
75 ม.1 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี
08-7526-4727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
โมจิจุฬา
119 ม.2 บ่อดินสอพลอง ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
0-5632-5100
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
โมจิบ้านสกุลดาว
507-9 ถ.โกสีย์ อ.เมือง
0-5622-7996
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
โมจิแม่กุหลาบ
105/7 หนองเบน ม.15 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมือง
0-5629-6119
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
โมจิแม่สวิง
104/2 ม.12 ต.หนองกระโดน อ.เมือง
0-5629-6150
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
โมจิร้านขนมอร่อย (คุณอู๊ด)
1319/31 ท่าทอง ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
0-5622-8333
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
ร้านแม่สมศรี
96/13-14 ม.10 ถ.สายเอเซีย ต.นครสวรรค์ตก
0-5622-1604
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
วัฒนพรโมจินครสวรรค์
301/10-12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
0-5622-2857
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
สุธาสินี
300 ม.3 ต.หนองกระโดน อ.เมือง
0-5621-2655
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ขนมโมจิ
เอ็ม เอ็ม โมจิ
จ 49/63 ม.10 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
0-5622-3965
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
รายเดียว
0
0.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นางชุติมา เรืองรองกุล
79 ม.3 บ้ายห้วยลี่ ต.สะเนียน อ.เมือง 55000
081-7244388
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายเก้าออน แซ่เต็น
146 ม.2 บ้านห้วยสะนาว ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120
081-7967741
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายจรัญ ขัดมัน
31/1 ถ.รอบเมืองด้านเหนือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
054-775521 ,086-1968865
ภูมิภาค
รายเดียว
10
1.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายณรงค์ เขื่อนธะนะ
41 ม.11 บ้านเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
081-9512613
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายไตร เขื่อนธะนะ
138 ม.11 บ้านเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
087-1763206,081-9243531
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายธีรศักดิ์ แซ่เติ้น
127 ม.3 บ้านห้วยลี่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000
086-1923439
ภูมิภาค
รายเดียว
10
1.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายนพกร เรืองรองกุล
83 ม.3 บ้านห้วยลี่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000
089-8559853
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายบันเทิง รุ่งรชตะวานิช
104 ม.2 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน
081-8836239
ประเทศ
รายเดียว
20
2.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายบุญช่วย หิรัญวิทย์
37/1 ถ.ใจผาสุก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
054-751089,085-7054953
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายเรืองสิทธิ์ เรืองรองกุล
102 ม.3 บ้านห้วยลี่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000
086-1933040
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายวิสูตร เนืองนิตย์
50/455 บ้านเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
089-7001418
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายสุรชัย แซ่เติ๋น
104 ม.3 บ้านห้วยลี่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000
087-174039,054-701114
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
นายเอกสิทธิ์ กาญจนฤหทัย
138 ม.3 บ้านห้วยลี่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000
087-1896637
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
บริษัทชมพูภูคาจำกัด
254 ม.4 บ.ไชยสถาน ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
081-9802772 , 054-710177
นานาชาติ
นิติบุคคล
17
2.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
บริษัทดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่จำกัด
205 ม.1 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120
081-8846352 ,081-5682434
นานาชาติ
นิติบุคคล
6
16.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
บริษัทแอลฟ่าคราฟท์เวอร์ค จำกัด
116 ม.1 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
054-774593
นานาชาติ
นิติบุคคล
25
60.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
บ้านเงินนันทบุรี
646 ม.4 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
081-9733791 ,054-774483
ประเทศ
นิติบุคคล
4
3.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
บุญมากซิลเวอร์
644 ม.4 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
086-7226386 ,054-775483
ประเทศ
รายเดียว
6
1.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
ร้านชำนาญเครื่องเงิน
60 ม.2 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120
086-1889455
ประเทศ
รายเดียว
10
2.0000
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
ร้านเอกภัทรเครื่องเงิน
63 ม.2 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120
054-792313
ประเทศ
รายเดียว
10
1.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
น่าน
เครื่องประดับเงิน
ฮิลไทรบ์เฮ้าส์
436 โรงแรมน่านฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
081-5312038 ,054-773063
นานาชาติ
รายเดียว
5
2.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
บจก.ข้าวหอมพะเยา
199 ม.8 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
081-8801775
ประเทศ
นิติบุคคล
4
360.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
โรงสี ส พะเยาข้าวหอม
141 ม.9 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
083-2006669
ภูมิภาค
นิติบุคคล
3
4.4000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
โรงสีข้าวสมพร
143 ม.12 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
054-416538
ภูมิภาค
รายเดียว
3
4.2000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
โรงสีข้าวสองพี่น้อง 2
75 ม.12 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
054-416511
ภูมิภาค
รายเดียว
5
48.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
โรงสีข้าวอุดมโชค
125 ม.7 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
054-491708
ภูมิภาค
รายเดียว
3
4.3000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
โรงสีต๋อม (สบบง)
30/1 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
054-451141
ภูมิภาค
รายเดียว
6
4.2000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
โรงสีปั๋นแก้ว
90 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
081-9938405
ภูมิภาค
รายเดียว
5
2.4000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
โรงสีเพียร
207 ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
054-451131
ภูมิภาค
รายเดียว
3
24.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
โรงสีสมพูนทรัพท์
99 ม.13 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
054-468261
ภูมิภาค
รายเดียว
5
9.6000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
โรงสีสุวิทย์
65 ม.8 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
054-416336
ภูมิภาค
รายเดียว
3
4.8000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์การเกษตร ป.กลาง นพค.พะเยา จำกัด
562/1 ม.9 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
054-447210
ภูมิภาค
รายเดียว
33
5.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์การเกษตรจุน
174 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
054-459132
ภูมิภาค
นิติบุคคล
15
12.4000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ
57 ม.8 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
054401061
ภูมิภาค
นิติบุคคล
6
0.5000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา
154 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา
054-458989
ภูมิภาค
นิติบุคคล
7
15.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ
215 ต.แม่ใจ อ.เมือง จ.พะเยา
054-499130
ภูมิภาค
นิติบุคคล
15
10.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
หจก.กิตติยะเอ็นเตอร์ไพรส์
141 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
0818378808
ประเทศ
นิติบุคคล
5
50.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
หจก.โรงสี ส เจริญกิจ
151 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
054-452616
ภูมิภาค
นิติบุคคล
5
8.4000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
หจก.โรงสีพะเยาธัญกิจ
205 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
054-412228
ภูมิภาค
นิติบุคคล
31
18.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
หจก.โรงสีพะเยารุ่งเรือง
129 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
054-434549
ประเทศ
นิติบุคคล
4
600.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พะเยา
ข้าวหอมมะลิ
หจก.โรงสีอิสริยะกุล
132 ถ.ดอกคำใต้-บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
054491309
ภูมิภาค
นิติบุคคล
20
1.9000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พิจิตร
ข้าวเพื่อสุขภาพ
กลุ่มทำนาปลอดสารพิษครบวงจร(นายอดุลย์ บุญเกตุ)
16 ม. 13 บ้านมาบกระเปา ต. หนองโสน อ. สามง่าม จ. พิจิตร
083-9566489 088-1594892
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
1
0.0400
ขึ้นทะเบียนกลุ่มOTOP เลขที่ 66070049
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พิจิตร
ข้าวเพื่อสุขภาพ
กลุ่มแปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า (นายสมัย คำลือชา)
53 ม. 4 ต. วังทับไทร อ. สากเหล็ก จ. พิจิตร
056-618054 , 085-6016029
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
0.0200
ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม OTOP เลขที่ 66090034
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พิจิตร
ข้าวเพื่อสุขภาพ
กลุ่มแม่บ้านข้าวซ้อมมือคลองคะชี (นางพวงภู่ จำนง)
81/2 ม. 5 ต. วัดขวาง อ. โพทะเล จ. พิจิตร
086-2022905
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
0.1200
ลงทะเบียนกลุ่ม OTOP เลขที่ 66060010
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พิจิตร
ข้าวเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรก้าวหน้าเพื่อการผลิตบ้านห้วยหลัง ต. ลำประดา (นายบัณณพัฒน์ ยกแก้ว) โรงสีชุมชนตำบลลำปะดา
25 ม. 5 ต. ลำประดา อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
081-0360529
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิตอื่น ๆ
5
1.2600
จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พิจิตร
ข้าวเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (นายสมาน แสงสว่าง)
32 ม. 8 ต. เขาเจ็ดลูก อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร
086-2167878
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิตอื่น ๆ
2
0.1000
จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พิจิตร
ข้าวเพื่อสุขภาพ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโสน (นายสุคล สุริยวงค์)
248/2 ม. 2 ต. หนองโสน อ. สามง่าม จ. พิจิตร
056-901174 / 056-901055
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิตอื่น ๆ
2
1.4400
จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พิจิตร
ส้มโอ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม IMP ส้มโอโพธิ์ประทับช้าง (นายสมเจต ซิ้มประดิษฐ์)
225/3 ม. 9 ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร
056-689359 , 081-7400010
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิตอื่น ๆ
3
6.2000
จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจำนวนสมาชิก 31 คน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พิจิตร
ส้มโอ
ศูนย์ส่งออกส้มโอบ้านโพธิ์ประทับช้าง (นายบุญเกิด มีทวี)
157/3 ม. 3 ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร
056-689359 , 081-7400010
นานาชาติ
นิติบุคคล
15
15.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
กล้วยตาก กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม2
31 หมู่7 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
081-4931897
จังหวัด
รายเดียว
6
0.3600
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
กล้วยตากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล
117/3 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อมือง จ.พิษณุโลก
086-6813787
จังหวัด
รายเดียว
14
0.8400
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
กล้วยตากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ล้อม
29 หมู่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
081-4742424
จังหวัด
รายเดียว
8
0.8400
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
กล้วยตากกลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม
120 หมู่3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
0814-9725681
จังหวัด
รายเดียว
6
0.6000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
กล้วยตากกลุ่มอาชีพไผ่ขอดอน
6 หมู่ 3 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055374248
จังหวัด
รายเดียว
8
0.3600
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
กล้วยตากจิราพร
174/1 หมู่5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิณุโลก
081-8880477
ภูมิภาค
รายเดียว
17
36.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
กล้วยตากแม่โสม
99/2 หมุ่1 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
081-6742817
จังหวัด
รายเดียว
20
1.0800
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู
137 หมู่3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
086-8329391
จังหวัด
รายเดียว
24
0.9000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์
14 หมู่5 ต.บางระกำ อ.บางระกำ
055-297082
จังหวัด
รายเดียว
17
0.4800
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
บริษัทศิริวานิข
109/2 หมู่ 3 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-268038
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
12.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
ร้านสุมาลีสาลี่สุพรรณ
197/6 ถ.เอกาทศรถฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-251937 083-1631455
จังหวัด
รายเดียว
17
0.0600
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
กล้วยตาก
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา
99/2 หมุ่1 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
055-396044 089-7033797
ภูมิภาค
รายเดียว
17
5.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
คุกกี้กล้วยตาก
ร้าน น.จิตร ผลไม้
183/6 ถ.เอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
055-258992
จังหวัด
รายเดียว
2
0.3600
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
กลุ่ม 102 สร้างสรรค์
52 วังเข้ ม.10 ต.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
086-9384621
จังหวัด
นิติบุคคล
20
0.1200
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
กลุ่มนาแคพัฒนา
127 นาแค ม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
084-1811295
จังหวัด
นิติบุคคล
6
0.2300
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
กลุ่มมะขามหวานแปรรูป บ้านยาวี
120 ต.วังชมพู อ.เมือง เพชรบูรณ์
056-568240
จังหวัด
รายเดียว
5
3.6000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ร่วมใจ
93 วังบาล ม.8 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
056-709671
จังหวัด
นิติบุคคล
8
0.1200
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/ ม.13 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
081-3799527
จังหวัด
นิติบุคคล
8
0.5400
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้านพัฒนาห้วยตูม
50 ม.2 ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
056-786141
จังหวัด
นิติบุคคล
8
0.2400
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้านมะขามทอง
71 ม.8 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
056-750104
จังหวัด
นิติบุคคล
6
0.2400
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
กลุ่มแยมมะขาม
12 ยาวี ม.1 ต.วังชมพู จ.เพชรบูรณ์
056-568056
จังหวัด
นิติบุคคล
0
0.0240
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่อนันตสิน
88 ม.11 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
089-8862287
จังหวัด
นิติบุคคล
4
0.5400
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
กลุ่มสตรีสหกรณ์วัดไพรสณฑ์
13 ซ.วิวัฒน์ เขตเทศบาล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
081-9729246
จังหวัด
นิติบุคคล
8
1.2000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
นางจินตนา อรรณพวรรณ (ไร่ธานินทร์)
82 ม.4 ต.ชนแดน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
056-761098
จังหวัด
นิติบุคคล
0
0.9600
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
นายบุญเลิศ พุทธาเจริญ (ไร่ชนิกา)
859 ม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
081-9534124
จังหวัด
นิติบุคคล
36
6.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
นายสมจิตร ศรีสวาท (ไร่วิจิตร)
149 ม.1 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
083-1617420
จังหวัด
รายเดียว
0
1.5000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
บ.เค แอล อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
582 ม.4 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
056-702348
จังหวัด
นิติบุคคล
8
200.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
บ.ไนน์แทมมะรินด์
23/5 ม.2 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
081-4310801
จังหวัด
นิติบุคคล
4
4.8000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
มะขามหวานและผลิตภัณฑ์
บ.สารัช มาร์เก็ตติง จำกัด
174 นาแค ม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
056-709323
จังหวัด
นิติบุคคล
0
14.4000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
กลุ่มทอผ้าจกไหมและผ้าตีนจก
23 ม.9 ถ.วังชิ้น – ลอง ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
081-9515600
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
2.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
กลุ่มทอผ้าบ้านปิน
33/6 ถ.ลอง-แพร่ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
087-1796262
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.3600
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกแม่กิมหลั่น
73/3 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
081-4730405
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
0.2400
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองแปรรูป
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองแปรรูป
081-8846695
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
9
0.0500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
97/2 ม.9 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
081-9516639
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.2100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
กลุ่มสตรีสหกรณ์หม้อห้อมเวียงทอง
93 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
086-9217392
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.3600
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
แก้ววรรณาผ้าหม้อห้อมธรรมชาติ
160 ม.8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
089-63129065
ประเทศ
รายเดียว
9
0.3000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
ชาวเหนือหม้อหม้อ
17 ม.4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
081-6515375
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1800
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
นางจิราพร วงค์เหล่า
96 ม.2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
089 - 7116825
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
0.7200
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
นางสุพิน นาห้วย
98 ม.8 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
054 - 531543
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
0.5400
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
นางอวิกา ถิ่นจอม
5/2 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
084-7397945
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
0.5400
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
นายโกมล พาณิชพันธ์
157/2 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
081-8811432
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
16
2.7600
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
บริษัท ผ้าไทยล้านนา จำกัด
140/6 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
081-8813899
นานาชาติ
รายเดียว
6
4.2000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
บริษัท บายศรี ครีเอชั่น จำกัด
124/5 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
086-1913630
นานาชาติ
นิติบุคคล
17
2.3000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
บลูล้านนา
221/2 ม.1 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
081-9933592
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
2
0.1800
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
บลูล้านนา
221/2 ม.1 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
081-9933592
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
2
0.1800
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
ร้านบัวลอยผ้าไทย
24/3-4 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
081-4204000
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
2.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
ร้านเพื่อน - แพง
230 ม.8 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
081-9031623
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
11
0.7200
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
ร้านอัญชลีไหมไทย
9 ม.2 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
081-2894853
ประเทศ
รายเดียว
8
0.6000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม
67 ม.3 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
081 - 9931472
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
1
0.6000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ
291 ม.5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
089-8513048
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
0.6000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
แพร่
ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอมือ
ห้องเสื้อศิริญญา
132/78 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
085-1683790
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
0
0.1000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มงาบ้านไม้แงะ ตราดอกงา
76 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
086-1862428,089-8382332
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
45000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มงาเพื่อสุขภาพ
62 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
086-1919019
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
51000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มงาเพื่อสุขภาพ /คุณวัลาภา เขื่อนรัตน์
62 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
086-1919019
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
100000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มน้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง
37/1 ม.7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-619263
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
65000.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มน้ำมันงาบ้านแม่ปิง
134 ม.4 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58000
081-0279256
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
55000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มแปรรูปเกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู
118/2 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-613106
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
70000.0000
-
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มผลิตน้ำมันงาบ้านทุ่งกองมู
73 ม.3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-620179
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
0
95000.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันงาบ้านสบสอย
10/3 ม.7 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
081-7843847
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
70000.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
229 ม.8 บ้านไม้แงะ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
089-6322787
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
65000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยเดื่อ
เลขที่ 32 หมู่ที่ 3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
081-324-6107
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
65000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปงา
315/4 ม.1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
087-1817732
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
56000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง
20 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
081-4734641
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
120000.0000
 
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามหมอก
72 ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
089-4328103
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
9
120000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มแม่บ้านทุ่งกองมู
169 บ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 5800
085-7098672
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
50000.0000
-
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มแม่บ้านน้ำมันงาสล่าเชียงตอง
13 ม.6 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
053-683313
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
51000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
กลุ่มแม่บ้านเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
081-3662468
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
115000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
คุณไข่ขวัญ ด่านนาถพงศ์
129/3 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
089-4323775
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
130000.0000
-
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
คุณปรีชา แซ่ย่าง
273/1 ม.12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-620087,089-5571788
ภูมิภาค
รายเดียว
7
70000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
คุณภัณรภรณ์ มูลแก้ว
33/1 ม.3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-613698
ภูมิภาค
รายเดียว
7
40500.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
คุณยุพิน รัตนซ้อน /ขนมไท ไต ไตแบรนด์
138 ม.5 ถ.ท่าโป่งแดง-ห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
081-5308331
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
150000.0000
-
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
คุณสุพิณ ยวงสุวรรณ
35 ม.12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-611650,087-9956537
จังหวัด
รายเดียว
5
85000.0000
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
นางบัวจันทร์ ชัยมหา
12/4 ม.5 ถ.ศิริมงคล ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
081-9924971
ภูมิภาค
รายเดียว
6
200000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
นางเสาวลักษณ์ นวลคำ
7/1 ม.5 บ้านใหม่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน 58000
081-5689319
นานาชาติ
นิติบุคคล
8
2500000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
นายนิรันดร์ วิชัยสกุล
31 ม.1 ถ.สิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-612125,085-0360312
นานาชาติ
รายเดียว
6
120000.0000
 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
โรสลามิน /คุณพันธิกา ชุมสาย ณ อยุธยา
123/6 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-620085,081-8841866
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
45000.0000
 
อาหารและเครื่องดื่ม
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2/4 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-611244
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
55000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลัก
นายนิคม อิ่มใจ
186 หมู่ 2 บ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
0821925848/0896678265
จังหวัด
รายเดียว
7
0.1800
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลัก
ว่าที่ ร.ต.เอกพงษ์ มีธรรม
154 หมู่ 6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปง
0871922794
จังหวัด
รายเดียว
7
0.3000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นางปทุมพร ธรรมไหว
16 หมู่ 6 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.บำปาง
0869161031
ภูมิภาค
รายเดียว
7
0.3000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นางผ่องศรี เครือฟอง
6/1 หมู่ 6 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
0805055210
จังหวัด
รายเดียว
17
0.4000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นางภาณี ชุมวงศ์
113 หมู่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
0842220299
ภูมิภาค
รายเดียว
17
0.4200
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นางยุวพรรณ มาละวัง
138 หมู่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
084265570
จังหวัด
รายเดียว
5
0.6000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นางศรีพรรณ เครือฟอง
70 หมู่ 6 บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
0895580612
จังหวัด
รายเดียว
12
0.4000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นางสมพร ภักดีวิวัฒน์
178 หมู่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
0869219430
จังหวัด
รายเดียว
13
0.1200
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นางเอมอร คำตั๋นมูล
138/2 หมู่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
0871828672
ภูมิภาค
รายเดียว
15
0.2000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นายกำจัด วังซ้าย
209 หมู่ 11 ต.นาครัว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
0850404214/054331425
จังหวัด
รายเดียว
6
0.1000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นายจิระพัฒน์ ปิงขอด
151 หมู่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
0819922481/054289425
จังหวัด
รายเดียว
10
0.2000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นายชัยวัฒน์ มาปัน
208 หมู่ 11 บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
054331240/0812895309
ภูมิภาค
รายเดียว
10
0.8000
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นายแดง มาปัน
197 หมู่ 12 บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
054289003/0894359246
ภูมิภาค
รายเดียว
10
0.8000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นายปยุทธิ์ สายดวงแก้ว
10 หมู่ 6 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
054331389/0811794214
ภูมิภาค
รายเดียว
25
0.8000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นายวงวรรณ คำยุ
408 หมู่ 6 ต.บ้านม้าเหนือ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
0818838853/054367358
ภูมิภาค
รายเดียว
13
0.4000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นายวัชรินทร์ สายปัน
197/1 หมู่ 11 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
054289015/0896653406
ภูมิภาค
รายเดียว
8
2.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นายสมพร สายปัน
121/1 หมู่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
0898500919/054289398
ภูมิภาค
รายเดียว
30
1.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
ลำปาง
ไม้แกะสลักจากไม้ฉำฉา
นายสะอาด ปลุกสร้อย
159/1 หมู่ 1 บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
054331439/0819602560
จังหวัด
รายเดียว
10
0.8000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องเงินทองสุโขทัยลายโบราณ
กลุมอาชีพผลิตภัณฑ์เครื่องเงินลายโบราณ (นส.ลูกเจิม พวงแก้ว)
89 ม.8 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
0-5567-9214/0-5567-9214
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
0.9600
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องเงินทองสุโขทัยลายโบราณ
ร้านขวัญเครื่องเงิน (นางขวัญ พลเหิม)
352 ม.5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
0-5563-1402
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
0.8000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องเงินทองสุโขทัยลายโบราณ
ร้านทองนันทนา (นางสุภัจนา เขาเหิน)
340/7 ม.10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
0-5563-1115/0-5563-1115
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
18
5.6000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องเงินทองสุโขทัยลายโบราณ
ร้านบ้านทองสมศักดิ์วงศ์ใหญ่ (นางพัชญ์สิตา อัศววงศ์ใหญ่)
4/1 ม.3 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
0-5563-1632/0-5595-0696
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
18
5.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องเงินทองสุโขทัยลายโบราณ
ร้านบ้านทองสมสมัย (นางสมสมัย เขาเหิน)
343 ม.5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
0-5567-9095/0-5567-9097
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
16
17.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องเงินทองสุโขทัยลายโบราณ
ร้านลำตัดเงินโบราณ (นางเตือนใจ เบาบาง)
13 ม.3 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
0-5567-9098/0-5567-9068
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องเงินทองสุโขทัยลายโบราณ
ร้านไหมเงิน (นางพิสมัย ผุยพรม)
340/5 ม.10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
0-5563-1339/0-5567-9277
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
1.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องเงินทองสุโขทัยลายโบราณ
ร้านอรพินทองโบราณ (นายเดี่ยว องอาจ)
353 ม.5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
0-5563-1304/0-5563-1304
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
4
4.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องเงินทองสุโขทัยลายโบราณ
ร้านอรอนงค์ช่างทอง (นางอรอนงค์ พิพิธทอง)
340/3 ม.10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
0-5563-1631/0-5567-9229
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
18
5.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องเงินทองสุโขทัยลายโบราณ
ห้างทองเอกรัช 5 (นายปัญญา ภรลอยฟ้า)
9 ม.3 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
0-5567-9112
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
16
2.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณขวัญ พลเหิม
352 ม.5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
055-631402
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณณัฐณา ยอดดี
115/3 ม.3 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
081-7857728
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณเตือนใจ เบาบาง
13 ม.3 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
055-631589
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณปัญญา ภรลอยฟ้า
9 ม.3 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
081-8669585
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณพนม เอี่ยมสะอาด
60/1 ม.4 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
089-9598777
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณพัชญ์สิตา อัศวงศ์ใหญ่
4/1 ม.3 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
055-950636
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณพิสมัย ผุยพรม
340/5 ม.10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
081-8867850
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณลูกเจิม พวงแก้ว
89 ม.8 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
087-3089237
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณสมสมัย เขาเหิน
345/1 ม.5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
055-679095
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณสะอาด เจื้อยแจ้ว
133 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
086-9368486
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
คุณอรอนงค์ พิพิธทอง
340/3 ม.10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
055-631631
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
นางสุภัจนา เขาเหิน
340/7 ม.10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
055-631115
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
สุโขทัย
เครื่องประดับเงิน-ทองสุโขทัย ลายโบราณ
นายมนตรี นนทธิ
92/2 ม.5 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
089-5141907
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
กางเกงโจอี้ (ขาสั้น)
นางสาวพยอม ขันอาษา
20 ผาลาด หมู่ 7 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
087-0316181
จังหวัด
รายเดียว
5
0.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ชุดบรุษ ชุดสตรี
นางปราณี คงฟู (ปราณีผ้าไทย)
68/1 ชุมชนบ้านป่าเผือก หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
081-5724932
ภูมิภาค
รายเดียว
10
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ชุดสตรี
กลุ่มร่องยางนางเหลียว (เรณู ผ้าทอลับแล)/นางเรณู ภักติวงษ์
188/9 ปากทาง หมู่ 11 อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
055-450350
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
0.8000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ถุงย่ม ผ้าซิ่นตีนจก ลายดอกหงษ์ใหญ่ ลายดอกแปดขอ ลายงูเหลือม ผ้าซิ่นไกร (ฝ้าย)
นางสอาด บุญถึง
129 นาทะเล หมู่ 5 กลางหมู่บ้าน ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
055-431020
จังหวัด
รายเดียว
10
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าขาวมา
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านห้วยไคร้/นางลำเอียง สีหอม
104/1 ห้วยไคร้ หมู่ 6 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
087-8840040
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0700
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าจกฝ้าย ฝ้ายแกมไหม น้ำไหล ข้าวพันก้อน ผ้าล้อ
กลุ่มทอผ้าบ้านนาไร่เดียว/นางฐานิดา มีโส
46/1 นาไร่เดียว หมู่ 5 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
087-1982954
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าจกลายน้ำไหล
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า
67/2 หนองแห้ว หมู่ 6 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
081-7852143
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.1500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าซิ่นจกทั้งตัว ผ้าซิ่นไหมแท้ลายน้ำไหลบายศรี ผ้าจกลายแม่ครู ผ้าจกลายข้าวพันก้อน
กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง/นางวิเชียง แหยมยินดี
100 กกต้อง หมู่ 3 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
055-489180
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าซิ่นตีนจก
กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง/นางจินตนา บุญสุ
21/2 นาแซง หมู่ 3 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
084-8138744
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0900
 
กรุณาเลือกหมวดสินค้าและบริการ
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าซิ่นตีนจก
นางสมจิตร แก้วอยู่
24/1 ชายเขา หมู่ 5 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
055-447283
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าซิ่นตีนจกโบราณ หมอนโบราณ ผ้าซิ่นตีนจกโบราณแล่งทอง ย่ามลับแล
กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม/นายจรูญ มะโนคำ
31 คุ้ม หมู่ 4 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
087-1987353
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.9000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าซิ่นตีนจกลายดอกเคี๊ย ดอกมูก เสื่อก๋ง ย่ามกุลา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้/นางสีนวล หมวกทอง
139/1 น้ำใสใต้ หมู่ 9 ราษฏร์บำรุง ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
081-3793242
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.8000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าซิ่นตีนจกลายนาคสร้อย
กลุ่มทอผ้าร่วมใจห้วยใส/นางบุญทัน จันทำโรง
13 ห้วยน้ำใส หมู่ 5 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
055-410361
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1300
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าซิ่นตีนจกลายน้ำไหล ลายประยุกต์ โบราณ
กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์/นางลำบอง หลวงมั่ง
96/2 ท่าโพธิ์ หมู่ 1 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
085-2710874
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
0.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าซิ่นตีนจกลายหงษ์ ถุงย่ามลายดอกจันทร์
กลุ่มทอผ้าบ้านเนินชัย/นางบุญเที่ยง สีมาอิ้ง
61 เนินชัย หมู่ 10 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
085-2701667
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1300
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าซิ่นยกดอกลายสาม
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองน้ำริด/นางฉลาด สุริวงษ์
217 น้ำริดใต้ หมู่ 1 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
055-447158
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าตกไหมแกมฝ้าย
กลุ่มแม่บ้านผ้าทอ หมู่ที่ 9/นางยุพา สุริยา
28 นา หมู่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
081-0364263
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าทอตีนจก
กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลน้ำพี้/นางจุฑารัตน์ ศรีปาน
15/6 น้ำพี้ หมู่ 1 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
055-826105, 086-2058109
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1300
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าทอตีนจก
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้ำลอก/นางประทีป มูลหา
198 น้ำลอก หมู่ 4 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
086-2082459
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าทอพ้นเมืองลายขัด
กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านเนินหินแดง/นางสำราญ วัฒนาภรณ์
87/1 เนินหินแดง หมู่ 8 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
089-7068030
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
0.5000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าทอพื้นเมืองลายดอกพริกไทย ผ้าห่อมลายดอกพริกไทย
กลุ่มทอผ้าบ้านวังปรากฎ/นางสาวไฉน อยู่สุข
58 วังปรากฎ หมู่ 1 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
089-9596239
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1200
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าทอมัดหมี่ ผ้าทอพื้นเมืองลายขัดพื้นฐาน
กลุ่มทอผ้าหมู่ 1 บ้านเสี้ยว/นางสายทอง นอมี
107/22 เสี้ยว หมู่ 1 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
087-2069157
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า
กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม/นางสมศรี อินอ่อน
24/2 นาขุม หมู่ 1 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
055-812067
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.3000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าทอยกดอกลายสับปะรด ลายขั้น ลายลูกแก้ว
กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านส่องสี
109/36 สองสี หมู่ 7 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
 
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0800
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าพื้นลายขัด ลายน้ำไหล
กลุ่มทอผ้าบ้านม่วง/นางศรีวัย พรมจวง
14 ม่วง หมู่ 4 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
 
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0120
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้ามัดหมี่
กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่/นางจันทัปปภา ทาแก้ว
61/3 ใหม่ หมู่ 2 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
086-2160320
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1200
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้ามัดหมี่
กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่พัฒนา/นางทองหล่อ สาริบุตร
22 ใหม่พัฒนา หมู่ 6 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
086-2132935
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1200
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าล้อจก
กลุ่มทอผ้าบ้านวังอ้อ/นางสุดา ใจด้วง
48/2 วังอ้อ หมู่ 4 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
086-0828224
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1200
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าล้อหรือผ้าคลุมไหล่ (ลายจก)
กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมฟากท่า/นางสอิ่น มีโส
97 วังกอง หมู่ 1 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
055-811042
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
0.2500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
นางนัฐดา ดุลยธรรมสถิต
1/700 เจษฏาบดินทร์ เขตเทศบาล อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
055-412224
จังหวัด
รายเดียว
5
0.4000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ่้าลายลูกแก้ว หมกนัด เกล็ดเต่าใหญ่ ลูกเต๋า
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านธรรมวงศ์/นางลำธาร จันทา
110/48 ธรรมวงศ์ หมู่ 6 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
086-2670006
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.1200
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าสะไบ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลน้ำอ่าง หมู่ 5/นางสาวลับ อุดอิน
167 ไร่ หมู่ 5 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
084-0502060
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าสะไบคลุมไหล่ฝ้ายแกมไหม
กลุ่มผ้าทอบ้านน้ำอ่าง/นางจีรนันท์ มูลน้ำอ่าง
3/27 นา หมู่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
055-454331
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
ผ้าสายฝน
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง/นางอำภา มาพันธุ์สุ
19/2 ข่อยสูง หมู่ 4 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
081-0467224
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
รองเท้าผ้า
กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านหนองบัว
59/1 หนองบัว หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
055-444048
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสตรีผ้าไทยสำเร็จรูป
สภาผ้าไทย/นางสุดารัตน์ สอนถา
5/1 ขุนห้วย หมู่ 1 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
080-5176192
ภูมิภาค
รายเดียว
10
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี/นายสังเวียน พันแพง
111 ห้วยไคร้ หมู่ 6 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
089-9334591
จังหวัด
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
0.0900
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
นายเอกพล สีเนียม
92/4 หัวดาน หมู่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
055-402020
จังหวัด
รายเดียว
4
0.2000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าขาวม้า
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองครบวงจร/นางสุรางค์ ขันทะเสน
218 โคกใน หมู่ 7 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
089-8573505
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
1.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
อุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า เช่น มีดสวยงาม หัวเข็มขัด กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้าช่างแขก
50/4 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
081-8881410
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
อุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า เช่น มีดสวยงาม หัวเข็มขัด กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้าบ้านบางกุ้ง (เปี๊ยกโบวี่)
22 หมู่5 ต.สะแกกรัง อ.เมืองจ.อุทัยธานี
081-8866413
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคเหนือ
อุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า เช่น มีดสวยงาม หัวเข็มขัด กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้าบ้านหาดทนง (ช่างหรั่ง)
3 หมู่6 ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
089-8595825
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย)
กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ
29 หมู่3 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
081-9710521
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย)
กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
73 หมู่1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
056-546125
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย)
กลุ่มทอผ้าบ้านผาทั่ง
32 หมู่2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
056-539157
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย)
กลุ่มทอผ้าบ้านไร่
20/2 หมู่2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
089-2707268
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคเหนือ
อุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย)
กลุ่มสตีททอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ
4/1 หมู่2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
081-3791200
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
กลุ่มชุมชนภูไทดำ
6 หมู่ 3 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
081-1714271
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
20
0.4200
-
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านโพน
94 หมู่ 5 บ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
0-4385-6098
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
9
0.0600
-
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านคำม่วง
135 หมู่ 4 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
081-3208939
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
14
0.4200
-
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางเกี้ยง นาสุอินทร์
89 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
087-4204115
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0016
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางคำบ่อ ปีระสา
57 ม.12 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
080-1967554
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0040
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางคำพา ศรีคิรินทร์
7 ม.4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
085-7513792
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0070
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางคำสอน สระทอง
42 ม.4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0570
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางคำสัน เขตจำนงค์
60 ม.1 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
087-2361684
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
0
0.0720
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางคำใหล ฉลวยศรี
162 ม.12 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
089-5765068
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0040
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางคูณ บุตรดี
198 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
082-3272771
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0210
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางจันทร์ บัวโสภา
178 ม.12 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
081-0606802
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0040
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางจันทรา ปัสสะ
69 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
086-2588207
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0062
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางดี นาสุอินทร์
42 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
086-1394770
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0016
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางทองเพชร สีลาพา
42 ม.1 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
089-9106432
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0152
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางทองมี โพนะทา
115 ม.1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
084-9554929
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0010
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางนงค์ลักษณ์ ศรีบุญจันทร์
62 ม.3 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
084-7908424
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.2100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางนัฐพร จันทะหงษ์
183 ม.4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
080-4198249
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางบัวลำ ดูลาสัตว์
3 ม.3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
 
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางบุญกัน กุดวงศ์แก้ว
38 ม.9 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
085-6447483
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางบุญชู ไพรัตน์
260 ม.1 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
085-3159369
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.4000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางบุญมี ศิรินาม
77 ม.13 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
 
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0025
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางบุญรัตน์ ศิลาพจน์
38 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
087-4200513
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0018
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางบุญศรี หาระทา
104 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
089-5718494
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0106
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางบุดดี ภูประทำ
77/1 ม.13 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
 
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0020
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางประยงค์ ศรีบัว
86 ม.3 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
086-2406911
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.1500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางประยูร ราชดี
130 ม.9 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
085-6447483
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางปาน ด้วยโชติ
169 ม.11 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
088-3266007
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0080
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางแฝง ปัสสะ
56 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0062
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางมนสวรรค์ โพธิ์วิเศษ
147 ม.1 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
088-3180772
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0700
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางมารี อิงภู
60 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
088-5116147
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.1100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางมุขดา บุตรผา
156 ม.4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
084-7923147
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางวิเชียร นันทะสาร
63 ม.4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
083-3569058
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0080
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางวิรัตน์ นาสุอินทร์
90 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
084-5182940
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0015
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางวิรัตน์ ศรีบัว
63 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
088-7445806
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0030
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางวิลัยรัก องภู
164 ม.4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
080-1847560
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
1.4500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางวิลาวัลย์ คะอังกุ
140 ม.10 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0930
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางวิไลวรรณ คำสาสินธ์
51 ม.13 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
 
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0020
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางเวียง จันทะหงษ์
175 ม.4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
088-7440128
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0080
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางศรีไพ วิลาศรี
82 ม.1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
084-9554929
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0010
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสมจิตร ศรีภาษา
72 ม.4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
084-4034546
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0015
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสมใจ แดงวันสี
183 ม.13 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
086-7134434
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสมบูรณ์ รามอินทร์
65 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
087-9446478
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0081
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสมพร เทศารินทร์
141 ม.11 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสมร ศรีจรัญ
143 ม.13 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
 
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0020
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสวรรค์ ลามุล
88 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
081-0504339
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0060
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาวคำจี คำภูษา
102 ม.4 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
086-2208991
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0060
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาวคำฟาง ศรีสวัสดิ์
50 ม.9 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
087-4238489
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาวดาวลิน ศิริไกล
66 ม.9 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
087-4238489
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0047
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาวบุญเรือง ศรีบัว
196 ม.5 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
081-6382241
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.5800
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาวประกอบ ปัญจิต
17 ม.3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
 
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0027
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาวปรัชญา เบ็ญกุล
96 ม.9 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
087-4238489
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0100
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาวพันณี สาระจิตร
3 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
083-3376446
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0030
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาววารินทร์ เชื้อชาร์
1 ม.2 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
086-2379920
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.6500
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาววิภาวี กุดวงศ์แก้ว
78 ม.14 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
080-7461438
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0077
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาวสมพร อิงภู
83 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
084-4044225
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.1400
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาวสาคร พรชะตา
123 ม.3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
085-6836361
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0010
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสาวสุรินทร์ ปัสผล
170 ม.5 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
083-3432632
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0280
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสำลี ไชยมหา
177 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0030
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสีจันทร์ จำปาลา
8 ม.12 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
080-6547390
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0050
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสุทิตย์ หาระทา
76 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
087-4381651
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0016
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางสุพันธ์ ภูสาหัส
103 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
083-4922445
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0030
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางไสว ปัสสะ
22 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
087-8567892
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0039
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางหนูพร ศรีบ้านโพน
198 ม.1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
080-1958373
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0020
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางหนูวรรณ ทะนาจันทร์
132 ม.1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
083-3383965
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0024
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางอ่อนสา เทศารินทร์
6 ม.5 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
084-3897504
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0930
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางอำพันธ์ สายสินธ์
191 ม.12 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
086-7134434
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0050
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางอุทัย เชยชมศรี
29/1 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
087-9471153
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0245
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางอุลัยวรรณ ลุนโสภา
174 ม.2 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0040
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
นางอุไลวรรณ นามปัญญา
22 ม.1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
082-1118301
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
 
0.0015
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
ร้านแพรวาแม่เนื่อง
192 ถนนภิรมย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
0-4381-1717
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ไม่ลงทะเบียนกับ พธ
10
9.6000
-
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
หมู่ 5 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
0-4385-6204
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
26
1.2000
-
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา
แหม่มแพรวา
15 หมู่ 1 บ้านค้อ ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
0-4381-8129
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
9
0.4200
-
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
น.ส.กรรณิการ์ บุพศรี
53 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
น.ส.ยุภาพร วงษ์มงคล
83/1 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
น.ส.สมภาร อุปศรี
23 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
น.ส.สาวิตรี จำนงค์พิพัฒน์
95 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางกนกวรรณ อ่อนนาง
58 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางเข็มทอง บัวหลวง
24/1 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางเข็มทอง พยุงดี
106 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางจีระนันท์ โนรีวงค์
47 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางแดง จำนงค์พิพัฒน์
79 หมู่1 ต. สรีบุญเรือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
-
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
17
712000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางถาวร พรหมดี
80 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางทองตัด เปาริสาร
151 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางทองแถว กองเงิน
166 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางนงนกัส กองพันธ์
25 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางบุญต้อม ราชพลี
163 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางบุญธรรม บุคคละ
20 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางบุญมี ประจันตะเสน
117 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางประทุมทอง ยมภา
49 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางประนอม นามขวา
205 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางประเพียร ศรีชม
32 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางประสิทธิ์ จันทร์ศรี
144 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางปราณี บุญจันทร์
194 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางพรจิตร กองพันธ์
10 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางพานทอง พิมพ์ดี
141 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางเพ็ญศรี ใจไว
110 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางไพจิตร บุตรชม
85 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางระนาด สิงห์แก้ว
109 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางรำไพ สันติ
103 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางล้วน ศรีตระบุตร
112 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางสนิท สิทธิประเสริฐ
36 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางสมมา ปัญจนะ
47/1 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางหนูคม กองพันธ์
152 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางหนูแดง กระแสร์
169 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางอนงค์ แก้วเกิด
223 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางอรสา จูมศรี
124 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางอารีย์ เกษร
18 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ขอนแก่น
ผ้าไหมชนบท
นางอารีรัตน์ อนุชน
149 หมู่1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
-
ประเทศ
รายเดียว
0
0.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางกองงาย สมอาจ
13 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางกาไว นิสีดา
313 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางคำตา สุวรรณโคตร
4 หมู่ 14 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางจินดา ทองอันชา
16 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางทองใจ มีอิสระ
47 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางนวลจันทร์ เค้าโนนกอก
85 หมู่ 4 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางบัวลัย เวียงชัยภูมิ
14 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางบุญเพ็ง ยศรุ่งเรือง
57/2 หมู่ 4 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางบุญมา ศรีอุดร
หมู่ 1 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางประดิษฐ์ เกิดผล
หมู่ 4 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางปุ้ย สุริยะ
32 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางพัน ดวงธานินทร์
หมู่ 4 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางมะณี ปลัดสังข์
11 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257729
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางมะณี ปลัดสังข์
31 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางระเบียบ หมั่นมา
6 หมู่ 14 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางรัชนี เค้าโนนกอก
75 หมู่ 13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางลำไพร เกาะม่วงหมู่
3 หมู่ 14 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางไล ก้อนเงิน
14 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางวงศ์ศิลป์ บุราณ
80 หมู่ 13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางสาวแพงตา กำไรเงิน
18 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางสาวศศิกุล อ่อนเฉวียง
189 หมู่ 4 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางสาวอนัญญา เค้าโนนกอก
75 หมู่ 13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางสำรอง โกศิลป์ศักดิ์
32 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางโสภา แสงกุดเลาะ
15 หมู่ 17 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางหนูงาน คำพิกุล
18 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางหนูเพี้ยน ทองวิลัย
243 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางหล่อ สนิทเชื้อ
243 หมู่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางหอมหวล ยุคะกลาง
หมู่ 4 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางไหม วาจาน้อย
หมู่ 4 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
ชัยภูมิ
ผ้าฝ้ายอินทรีย์
นางอำนวย แสนโคตร
32 หมู่ 17 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
081-7257727
กรุณาเลือกระดับศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
1.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
นครพนม
ผลิตภัณฑ์กก และผ้าทอมือ
กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานเส้นกกบ้านเหล่าพัฒนา
23 หมู่ 5 ต.บ้านเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
08-1288-9062
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
0
190000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
นครพนม
ผลิตภัณฑ์กก และผ้าทอมือ
กลุ่มหัตถกรรมจากกกเหล่าพัฒนา
120 ม.5 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
08-1722-1457
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
0
957000.0000
 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก
28 หมู่ 1 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
044-410903 / 081-0664068
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
25
0.4320
ผ้าไหมพื้น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าไหมและเขียนผ้าบาติก
143 หมู่ 7 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-452247/081-2660067
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
8.4000
ผ้าไหมพื้น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สวนหม่อน
62/1 หมู่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
089-9493788 / 044-979608
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
12
1.8000
ผ้าไหมมัดหมี่ , ผ้าสไบ , เสื้อสำเร็จรูป , ผ้าพันคอ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่
106 หมู่ 6 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-451245
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
0.3500
ผ้าไหมพื้น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่
107 หมู่ 1 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
087-2542487 / 086-0930800
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
9
4.9000
ผ้าไหมพื้นย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ธนาพรไหมไทย
208/1 หมู่ 7 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-441735 / 081-2643255
ประเทศ
รายเดียว
20
3.6000
ผ้าไหมพื้น , เสื้อสำเร็จรูป
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านเกษรไหมไทย
316/2 หมู่ 2 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-441994
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
30
1.0000
ผ้ามัดหมี่ ผ้าพื้น ผ้าพันคอ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านจตุรงค์ไหมไทย
299 หมู่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-206091 / 081-9775307
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
20
1.2000
ผ้าไหมพื้น , เสื้อสำเร็จรูป
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านฉลองไหมไทย
78 หมู่ 8 ถนนโคราช-กบินทร์บุรี ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-283809/081-0669889
จังหวัด
รายเดียว
10
0.2000
ผ้าไหมลายยกดอก
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านฉัตรทองไหมไทย
78/1 หมู่ 8 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-284465/044-441146
นานาชาติ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
30
5.0000
กระเป๋าผ้าไหม ผ้าไหมพื้น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านเฉลียวไหมไทย
78/9 หมู่ 8 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-441583
ภูมิภาค
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
15
1.2000
เสื้อสตรีผ้าไหมสำเร็จรูป
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านแต๋วไหมไทย
377 หมู่ 1 ตำบลเมือง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-284614 / 081-8762623
ประเทศ
รายเดียว
7
0.3600
ผ้าไหมพื้น , ผ้ามัดหมี่
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านนวลจันทร์ไหมไทย
265 หมู่ 12 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
044-283160
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
30
0.5000
ชุดสตรีผ้าไหม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านบุญคุ้มไหมไทย
653/1 หมู่ 10 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-452624/044-284331
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
23
10.0000
ผ้าเกล็ดเต่าลายประยุกต์ และผ้าหางกระรอก
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านมัชชาดาไหมไทย
118/1 หมู่ 7 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-441684/044-452228/081-9764378
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
14
1.8000
ผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกยกขัด
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านเมฆไหมไทย
547 หมู่ 10 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-441319 / 044-451255
ประเทศ
รายเดียว
24
2.0000
เสื้อวัยรุ่น , ผ้าคลุมไหล่ , เสื้อผู้ชาย , ปลอกหมอน , ชุดคลุมอาบน้ำ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านศรีไหมไทย
333 หมู่ 11 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-441588/044-441899
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
40
5.0000
ผ้าไหมพื้น และผ้าลาย
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านสุรีพรไหมไทย
320/2 หมู่ 1 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
044-441294
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
35
3.0000
เสื้อผ้าไหม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ร้านอรุณเรื่องไหมไทย
611/25 หมู่ 10 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
081-9553904/044-284360
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
12
5.0000
ผ้าไหมพื้นเรียบ 1 เส้น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
สุนันทาไหมไทย
570/1 หมู่ 1 ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
044-441125/044-441394
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
30
0.5000
ผ้าไหมพื้น เสื้อสตรี ผ้าพันคอ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
หจก.ฉลวยไหมไทย
78/3-4 หมู่ 8 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
044-451677 / 044-451690
ประเทศ
นิติบุคคล
30
0.5000
เสื้อสำเร็จรูป บุรุษ-สตรี
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
หจก.วรรณวัฒน์ไหมไทย
345 หมู่ 12 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
081-8791018
ประเทศ
นิติบุคคล
14
6.0000
ผ้าพื้น , เนคไท , เสื้อเชิ๊ต

หมวดสินค้า/บริการ
ภาค
จังหวัด
ชื่อสินค้า/บริการ
ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/website
ระดับศักยภาพสินค้าและบริการ OPOP (Competency Level)
สถานะของผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจมาแล้ว(ปี)
ยอดขาย(ล้านบาท/ปี)
หมายเหตุ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
บุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่ไหม
กลุ่มช่างทอผ้านาโพธิ์
119/6-7 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
087-113738
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
บุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่ไหม
กลุ่มหนองหว้า หมู่ที่6
48/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
084-9599384
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
บุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่ไหม
นางทัศนียา ภูละ
80 หมู่ 12 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
089-9812484
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
บุรีรัมย์
ผ้าคุมไหล่ไหม
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบานอำเภอนาโพธิ์
9 หมู่ที่ 13 ตำนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
044-686157
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาคอีสาน
บุรีรัมย์
ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ไหม
นางแสงเดือน จันทร์นวล
119/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
084-9604291/044-686044
NO IDENTIFY
NO IDENTIFY
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
ชวนพิศ อวบอ้วน/กลุ่มทอเสื่อกกตำบลแพง
182 ม. 11 บ้านแพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
0862292526
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
300000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
น.ส.พวงเพชร ทองยศ/กลุ่มทอเสื่อกก ม.7 บ้านดอนสวรรค์
24 ม.7 บ้านดอนสวรรค์ ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
0852260205
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
21380.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
น.ส.อรดี หมื่นสา/กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองม่วง
25 ม.10 บ้านหนองม่วง ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
 
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
5190.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางกฤษณา สามเมืองปักษ์/กลุ่มจักรสานแปรรูปกก
119 ม. 17 บ้านดอนกลอย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
0895700152
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
283500.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางแก่นจันทร์ เพียสุระ/กลุ่มทอเสือกกตำบลยางท่าแจ้ง
99 ม. 10 บ้านยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
043764051
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
278350.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางแก้ว สายทอง/กลุ่มทอเสือ่กกบ้านม่วงน้อย
53 ม.5 บ้านม่วงน้อย ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
043776300
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
28
120000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางเข็มพร สอนคำหาร/กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านป่าเป้า ม.10 ต.ยางน้อย
68 ม. 10 บ้านป่าเป้า ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
0872336409
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
10
352610.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางจันทร์ลา ศรีโยราช/กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านโนนคัดเค้า
47 ม. 7 บ้านโนนคัดเค้า ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
043760427
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
9
248100.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางจันทร์ศรี สายแสน/กลุ่มทอเสื่อกกนาอุดม
294 ม.11 บ้านนาอุดม ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
0285198327
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
2
22100.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางจันที สีดาเคน/กล่มทอเสื่อกก
28 ม. 11 บ้านเขื่อน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
0860436280
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
120000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางจูมศรี ไชยหงษา/กลุ่มทอเสื่อกกบ้านดอนเงิน
23 ม.6 บ้านดอนเงิน ต.เชวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
0860868535
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
4000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางชวนพิศ อวบอ้วน/กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้นแพง
ม. 1 บ้านแพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
081739640
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
7
5791500.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางชู ไชยคำภา /กลุ่มอาชีพบ้านหนองขาม ม. 10 ต.ท่าทูม
122ม. 10 บ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
0872208249
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
20000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางตู๋ วรผาบ /กลุ่มทอเสื่อกกบ้นดอนโมง
60 ม. 7 บ้านดอมโมง ต.กุดรัง อ.พยัคฆภมิพิสัยจ.มหาสารคาม
043728238
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
1
  
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางทรงศิลป์ ศักดิ์นุภาพ/กลุ่มจักสาน
164 ม. 6 บ้านดอนกลอย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
0811221325
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
252500.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางทองเชื่อน รัตนทิพย์/ทอเสื่อกก
16ม.3 บ้านเหล่าใหม่ ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
2
4000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางทองพวน ทุมมี/กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านนาเลาะ
28 ม. 2 บ้านนาเลาะ ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
 
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
   
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางทองม้วน จอมทอง/ทอเสื่อกกบ้านโนนสูง
127 ม. 4 บ้านโนนสูง ต.เสื่อเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
7500.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางนภัทร แสนผาบ/กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านแพง
17 ม. 11 บ้านแพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
043776119
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
3551600.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางนรินทร์ สิงห์ฉลาด/กลุ่มหัตถกรรมเก่าน้อยพัฒนา
34 ม.4 บ้านเก่าน้อย ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
0816762435
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
4
464480.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางนวลจันทร์ ขยันการ/กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองบัว
38 หมู่ 17 บ้านหนองบัว ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
0878730465
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
2
47950.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางน้ำค้าง กิติวงค์/กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านโนนเมือง
17 ม. 12 บ้านโนนเมือง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
0895760663
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
8
415600.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางบัว เรียนพิษ/กลุ่มสตรีทอเสื่อกก
59 ม. 16 บ้านสันติสุข ต.แห่งใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
0878527125
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
5
230440.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางบัวไข ศรีโคตร/ กลุ่มทอเสื่อกกบ้านฝาง
16 ม.10 บ้านฝาง ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
0857387241
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
3
0.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางบัวพันธ์ สีลาโคตร/กลุ่มทอเสื่อกก
156 ม. 5 บ้านหนองกุงสวรรค์ ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
0847642801
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
9
42000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางบัวเรียน ทะแยง/กลุ่มทอเสื่อกก
68 ม.4 บ้านหมากมาย ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
0849531338
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
30000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางบุญขวัญ แดนแก้วมูล/กลุ่มทอเสื่อกก
73 ม. 9 บ้านหนองบอน ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
043776184
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
250840.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางบุญมี รุ่งสาครทอง/กลุ่มสตรีแม่บ้านทอเสื่อกก
32 ม. 13 บ้านแพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
043776026
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
13
357900.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางบุญรอด ละอองคำ /กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านดอนยม
11 ม.7 บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
0832337344
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
33
4000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก
นางบุญเลิศ ศรีพลแท่น/กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนหนองคู
36 ม.7 บ้านโนนหนองคู ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
0856070244
ประเทศ
กลุ่มผู้ผลิต OTOP ลงทะเบียนกับ พธ
6
40000.0000
 
ของใช้ตกแต่งของที่ระลึก
ภาคอีสาน
มหาสารคาม
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์